* دانشنامه بسم الله الرحمن الرحیم

786

1.    بسم الله الرحمن الرحیم            هست کلید در گنج حکیم
2.    بسم الله الرحمن الرحیم به ابجد برابر است با عدد 786.
3.    مولا علی (ع) می فرمایند : تمام آنچه در عالم است در قرآن است و تمام آنچه در قرآن است در سوره حمد و آنچه در سوره حمد است در بسم الله الرحمن الرحيم جمع شده است، و آنچه در بسم الله الرحمن الرحيم است در باء آن است و من نقطه تحت الباء هستم.
4.    امام علی (ع) می فرمایند: بسم الله گشادگی بستگی هاست، آسان کننده دشواری هاست. آرام دلهاست ، داروی دردها و شستن غم هاست. اگر نمی خواهید به چیزی وابستگی داشته باشید با بسم الله شروع کنید.
5.    غم و اندوه با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم رخت برخواهد بست.
6.    از حضرت صادق (ع) پرسیدند بسم الله یعنی چه ؟  اسم از سمة است و سمة  داغ بود. چون بنده بسم الله گوید معنی آن است که داغ بندگی حق بر خود می کشد تااز کسان او باشم و از تعرض نااهلان مصون.
7.    در حمایت الله هرگز نباشم اسیرو دست و پا شکسته و رنجور
8.    بسم الله الرحمن الرحیم شادی مومنان در این دنیاست.
9.    بسم الله الرحمن الرحیم در واقع شنیدن نام خدا و شخص اوست و در آن جهان از دیدار و سلام اوست .
10.    مومن کسی است که به زبان نام او می گوید و به جان و دل رضای او می جوید، دست از اغیار می شوید و نسیم گل وصال او می بوید، در میان بندگان او می پوید و به زبان حال می گوئید نام تو مرا مونس و یار است. به شب و روز ذکر توام هیچ نیاساید لب.


11.    تأکید شده است هر آنچه می توانید بسم الله الرحمن الرحیم را زیبا بنویسید که ثواب بسیار دارد.
12.    بسم الله الرحمن الرحیم چهار قسمت دارد که هر قسمت گناهی را پاک می کند. دو نوع گناه داریم : گناه روزانه و گناه شبانه، در هر روز دو نوع گناه داریم گناه جلی و خفی، در شب هم دو نوع گناه داریم گناه جلی و خفی، که این ذکر مقدس  این گناهان چهارگانه را پاک می کند.
13.    شبانه روز 24 ساعت است 5 نوبت آن را نماز می خوانیم، کفاره 19 ساعت باقیمانده گفتن بسم الله الرحمن الرحیم است.
14.    اهل بیت تاکید فرمودند وقتی سوره حمد می خوانید بسم الله الرحمن الرحیم را به الحمدالله بچسبانید و بلند بگوئید.
15.    بسم الله نام خداوندی است که آیات او دلایل توحید است و اشارات او شواهد شریعت است و بشارات او علامات حقیقت است.
16.    بسم الله نام خداوندی است که مصنوعات نشان قدرت اوست و مخلوقات بیان حکمت او.
17.    بسم الله نام خداوندی است که موجودات بروجود او برهان بدون زیادت و نقصان
18.    بسم الله نام خداوندی است که هر چه در وهم آید که وی آن است نه آن است بلکه خالق آن است.
19.    همه در عدند و او واحد. علام سر عارفان است و ستار عیب عیبیان، غفار جرم مجرمان است و قهار و قدوس و نهان دان، واحد و وحید در تام و نشان است و قادر و قدیر از ازل تا جاودان
20.    بسم الله معراج دل پیامبران است و نور دل برگزیدگان.
21.    بسم الله شفای سینه پرهیزگاران است.
22.    بسم الله کلمه تقواست و شفای بیماران است.
23.    بسم الله اصل همه دولت ها، همه سعادت ها و ختم همه عزت هاست.
24.    بسم الله پیک حضرت پیامبران است.
25.    بسم الله کلید تقرب عارفان است.
26.    بسم الله آشنایی را سبب و روشنایی را مدد است.
27.    بسم الله کلمه ای است که شفای دردها و ضیاء روح هاست.
28.    بسم الله نام خداوندی است که نام او دلها را بستان است و یاد او شمع تابان.
29.    بسم الله نام خداوندی است که یک نفس با او به دو گیتی ارزان است.
30.    بسم الله نام خداوندی است که یک لحظه با او خوشتر از جان است
31.    بسم الله نام خداوندی است که یک نظر از او به صد هزار جان رایگان است.
32.    گمان مبر که مرا جز تو یار خواهد بود / دلم جز از تو کسی را شکار خواهد بود.
33.    بسم الله پناه درویشان است
34.    بسم الله همراه باز پس ماندگان است
35.    بسم الله نام کریمی است که ناپاکی ناپاکان او را گزند ندهد.
36.    بسم الله جوابی است که التماس گدایان آن را به ستوه نیاورد.
37.    بسم الله لطیفی است که ناشایسته را به نفس خود شایسته کند.
38.    بسم الله نام کریمی است که بنده گنهکار را از پلیدی بشوید و پاک بیرون آرد.
39.    بسم الله نام بزرگ پادشاهی و نیک خداوندی است، مهر پیوندی، راحت نمایی و دلگشایی است.
40.    بسم الله نام مهر افزایی است که عابدان وصف بزرگواریش شنوند گردن ها بسته کنند و پادشاهان وصفش شنوند از بیم هیبتش گردن نهند.
41.    بسم الله نام خداوندی است که گناهکاران صفت رحمتش شنوند امیدوار گردند.
42.    دست مایه بندگانت گنج خانه فضل توست  کیسه امید از آن دوزد همی امیدوار
43.    بسم الله نام خداوندی نیکونام در هر نام و ستوده به هر هنگام است.
44.    بسم الله نام خداوند خود ستوده بی ستاینده بزرگ عزت بی پرستش بنده است.
45.    بسم الله نام خداوند حکیم راست دان و علیم پاک دان است.
46.    بسم الله نام خداوند مهربان، کاردان ، بخشاینده روزی رسان است.
47.    بسم الله نام خداوندی است که درآمد هر چیزی از وی و بازگشت هر چیزی با وی است.
48.    بسم الله نام خداوندی است که یاد او راحت روح و آسایش دل مجروح است.
49.    بسم الله نام خداوندی است که اسرار عارفان به یاد وصال او مشروح است.
50.    بسم الله نام خداوند مقدر و مقتدر است.
51.    بسم الله نام خداوند ناظر و مدبر است
52.    بسم الله نام خالق و مصور اول است و آخر باطن است و ظاهر.
53.    بسم الله نام خداوندی است که دلها به یاد او بیاسود و سرها به یافت نشان او بیافروخت.
54.    بسم الله نام خداوندی است که جان ها به شهود جمال و جلال او آرام گرفت.
55.    بسم الله نام خداوندی است که هر کس او را پیوست از دیگران ببرید و هر کس قرب او طلبید چه گویم که از محنت ها و بلیت ها چه دید.
56.    بسم الله به نام آنکه روح دلها مهر اوست و آئین زبان ها ذکر او، به نام او که سور گوش ها گفتار او و نور چشم ها دیدار اوست و آسایش جان ها عیان اوست.
57.    بسم الله به نام آنکه منزل جوانمردان کوی او و مقصود عاقلان گفتگوی او.
58.    بسم الله به نام آنکه نسیم وصل دمان از بوی اوست.
59.    بسم الله نام خداوند عظیم الشان همیشه مهربان.
60.    بسم الله نام خداوند قدیم الاحسان، روشن برهان، هم نهان و هم عیان.
از دیده ها نهانی و جانها را عیانی، نه به چیزی مانی تا گوییم که چنان آنی که خود گفتی و چنانکه خود گفته آنی.
61.    نقش و اهمیت شروع هر کار با نام پروردگار تا آنجا است که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) می‌فرماید: “قال الله تبارک و تعالی کل امر ذی بال لا یذکر بسم الله فیه فهو أبتر؛ خداوند متعال می‌فرماید: هر کار مهمی که درآن “بسم الله ”‌ ذکر نشود، بی فرجام است. “

62.    پایداری و بقای عمل، بسته به ارتباطی است که با خدا دارد؛ از اینرو خداوند بزرگ درنخستین آیات قرآن بر پیامبر رحمت، دستور می‌دهد که تبلیغ اسلام را با نام خدا شروع کند: اقرا باسم ربک. (علق/1)
63.   حضرت نوح (صلی الله علیه وآله) در آن طوفان سخت و عجیب، هنگام سوار شدن بر کشتی و حرکت روی امواج کوه پیکر آب که هر لحظه با خطرهای فراوانی روبه رو بود، برای رسیدن به سر منزل مقصود و پیروزی بر مشکلات، به یاران خود دستور می‌دهد که هنگام حرکت و توقف کشتی: “بسم الله ”‌ بگویند:[ و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها؛ (هود41) "و گفت درکشتی سوار شوید. "بسم الله "، معبر و محل عبور و [موجب]متوقف شدنش است. ”‌ سرانجام، آن‌ها این سفر پرمخاطره را با پیروزی، پشت سرگذاشتند و با سلامت و برکت از کشتی پیاده شدند.
64.  همچنین سلیمان نبی (صلی الله علیه وآله) سرآغاز نامه به ملکه سبا، را “بسم الله ”‌ قرارمی دهد: انّه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم (نمل30) “این نامه از سلیمان است و چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. ”‌
65.    طبق همین اصل، تمام سوره های قرآن با بسم الله آغاز می‌شود تا هدف اصلی که همان هدایت و سوق بشر به سعادت است از آغاز تا انجام با پیروزی قرین باشد.
66.   دستور گفتن این رمز برای آن است که روی فکر و دل را از غیر خدا برگرداند تا انسان، همه جهان و هر عملی را از نظر توحید بنگرد و به سوی وحدت و ارتباط بگراید، و نام‌های بت‌ها و قدرتمندان را در آغاز کارهای مهم، از خاطر بزداید تا از پراکندگی برهد و نگرانی به خود راه ندهد
67.  جمله “بسم الله “، حاوی کلمه، “الله ”‌ است که جامع‌ترین نامهای خدا می‌باشد؛ زیرا با بررسی اسامی خدا در قرآن مجید و یا سایر منابع اسلامی نشان می‌دهد که هرکدام از آن‌ها یک بخش خاص از صفات خدا منعکس می‌سازد. تنها نامی که اشاره به تمام صفات و کمالات الهی می‌کند یا به تعبیر دیگر، جامع صفات جلال و جمال است، همان “الله ”‌ است.
68. مشهور در میان گروهی از مفسران، این است که صفت “رحمان “، اشاره به رحمت عام خدا دارد که شامل دوست و دشمن، مؤمن و کافر و نیکوکار و بد کار است؛ زیرا می‌دانیم “باران رحمت بی حسابش، همه را رسیده، و خوان نعمت بی دریغش، همه جا کشیده. ”‌ همه بندگان از مواهب گوناگون حیات بهره مندند و روزی خویش را از سفر گسترده نعمت‌های بی پایانش برمی گیرند. این، همان رحمت عام او است که پهنه هستی را دربرگرفته و همگان در دریای آن غوطه ورند.
69. “رحیم ”‌ اشاره به رحمت خاص پروردگار است که ویژه بندگان مطیع،صالح و فرمانبردار است، زیرا آنها به حکم ایمان و عمل صالح،شایستگی این را یافته‌اند که از رحمت، بخشش و احسان خاصی بهره مند شوند که آلودگان و بدکاران از آن سهمی ندارند. 2
70.قرآن، یکتا کتاب توحید و برای تکامل فکری بشر است. سوره های این هدیه الهی با جمله “بسم الله ”‌ آغاز می‌شود تا انسان را متوجه سازد که همه تعالیم و دستورهای پروردگار، از مبدأ حق و از مظهر رحمت است (جز سوره توبه که آیاتش نماینده قهر با مردم لجوج و اعلام قطع رابطه رحمت با آن‌ها است). دستور گفتن این رمز برای آن است که روی فکر و دل را از غیر خدا برگرداند تا انسان، همه جهان و هر عملی را از نظر توحید بنگرد و به سوی وحدت و ارتباط بگراید، و نام‌های بت‌ها و قدرتمندان را در آغاز کارهای مهم، از خاطر بزداید تا از پراکندگی برهد و نگرانی به خود راه ندهد.
71. در روایات اسلامی به قدری به این آیه از قرآن مجید اهمیت داده شده است که آن را هم ردیف “اسم اعظم الهی ”‌ معرفی کرده‌اند. امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) می‌فرماید: “بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من ناظر العین الی بیاض‌ها؛3 بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم اعظم خدا نزدیک‌تر از سیاهی چشم است، به سفیدی آن. ”‌
72.امامان معصوم: هیچ کاری را بدون گفتن این جمله آغاز نمی‌کردند.

73.سفارش می‌کردند غذا را با این جمله آغاز و اگر چند غذا تناول می‌کنید برای هر کدام جداگانه “بسم الله ”‌ بگویید و چنانچه فراموش کردید، جمله “بسم الله علی اوله و آخره ”‌ را بر زبان جاری کنید. این مطلب، به اهمیت فوق العاده شروع غذا با نام خداوند اشاره می‌کند4.
74.در اهمیت این جمله، همین بس که اگر حیوان حلال گوشتی بدون “بسم الله ”‌‌ ذبح شود، خوردن گوشت آن، حرام است. این حکم شرعی اسلام، حکایت از تأثیر فراوان “بسم الله ”‌‌ در امور دنیوی نیز دارد
75. بلند گفتن و آشکار کردن “بسم الله الرحمن الرحیم ”‌ بسیار سفارش شده است. امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: “حدثنی ابی عن ابیه عن جده عن علی بن ابی طالب انه قال التقیه دینی و دین آبائی فی کل شیء الا فی تحریم المسکر و خلع الخفین عند الوضوء و الجهر به بسم الله الرحمن و الرحیم؛5 پدرم از پدرانش روایت کرده است که علی بن ابی طالب(صلی الله علیه وآله) فرمود: تقیه در هر چیز، دین من و دین پدران من است؛ جز در تحریم مست کننده و در کندن کفش، [برای مسح] هنگام وضو و در بلند گفتن “بسم الله الرحمن الرحیم “. ”‌
76.امام زین العابدین(علیه السلام) در فضیلت “بسم الله الرحمن الرحیم ”‌ می‌فرماید:
77.“ان الله قد فضل محمدا به فاتحه الکتاب علی جمیع النبیین ما اعطاها احدا قبله الا ما اعطی سلیمان بن داود من بسم الله الرحمن الرحیم فرآها اشرف من جمیع ممالکه کل‌ها التی اعطیها فقال یا رب ما اشرف‌ها من کلمات ان‌ها لآثر من جمیع ممالکی التی وهبتها لی قال الله تعالی یا سلیمان و کیف لاتکون کذلک و ما من عبد و لا امه سمانی بها الا اوجبت له من الثواب الف ضعف ما اوجبت لمن تصدق بالف ضعف ممالک یا سلیمان هذه سبع ما اهبه لمحمد سیدالنبیین تمام فاتحه الکتاب الی آخرها؛6
78.خداوند با سوره فاتحه ا لکتاب، پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) را بر تمام پیامبران برتری بخشید؛ به گونه ای که به احدی قبل از ایشان، این سوره را اعطا نکرده بود؛ مگر آنچه که به سلیمان بن داود عطا کرد که همان بسم الله الرحمن الرحیم است. وی این جمله را بالاتر از تمام سرزمین‌هایی که به او ارزانی شده بود، می‌دانست پس گفت: پروردگارا! چه کلمات عالی و شریفی است. این جمله از تمام سرزمین‌هایم که به من بخشیدی گرامی‌تر است. خداوند متعال فرمود: ای سلیمان! چگونه چنین نباشد درحالی که هیچ مرد و زنی نیست که مرا با این جمله بخواند مگر آن که هزار برابر ثوابی برای او مقرر می‌کنم که برای کسی که هزار برابر سرزمین‌های تو را صدقه می‌دهد، مقرر می‌نمایم. ای سلیمان! این جمله یک هفتم آن چیزی است که به محمد(صلی الله علیه وآله) سید پیامبران بخشیدم که همانا تمام فاتحه الکتاب است. ”‌
79.سؤال: چرا اعوذ بالله را بر بسم الله مقدم داشتند؟
پاسخ: اعوذ بالله مثل صابونی است که با آن جامه‌های آلوده و چرکین را پاک می‌سازند؛ چون بنده عازم تلاوت‌ قرآن شود، دهان آلوده به نامشروعات باشد، چون اعوذ بالله گوید دهان و زبان او پاک شود و شایسته آن گردد که کلام احدی را بر زبان گذراند.
80.جابر بن عبد الله انصاری می‌گوید: هنگامی که بسم الله الرحمن الرحیم نازل شد، ابر به سوی مشرق گریخت و باد آرام گرفت و دریا طوفانی شد و حیوانات گوش فرا دادند و شیطان‌ها از آسمان رانده شدند و خدای متعال به عزت و جلالش سوگند یاد کرد که
81.    بسم الله بر هر چه خوانده شد خداوند آن را با برکت گرداند.
82.    در کتاب تفسیر فاتحه الکتاب در بحث مربوط به بسم الله الرحمن الرحیم از مفاتیح الغیب نقل شده است که: یکی از خواص اسم الله جل جلاله این است که چون الف آن را حذف کنند لله باقی بماند و این هم مختص خدای سبحان است لله الامر من قبل و من بعد[۵] اگر لام اول لله را بیفکنند، له می‌ماند، آن نیز مخصوص حق تعالی است، زیرا غیر خدا مالکیت حقیقی ندارند له الملک و له الحمد[۶] و اگر لام له را حذف کنند، آن نیز بر ذات او دلالت دارد، مانند هو در قل هو الله احد
83.    پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: در بهشت شهری است به نام مدینه الرحمه که بی نهایت زیباست، هر که به آن رسید از زحمت رست و به رحمت پیوست. در آن شهر خانه‌ای است به نام بیت الجلال که درهای بسیار دارد و کلید درهای آن
بسم الله الرحمن الرحیم است. چون بنده مؤمن بسم الله را با اخلاص بر زبان راند درها باز شود و از سوی خداوند ندا شود که مُلک این خانه و ولایت این شهر را به تو سپردیم.
84. بعضی گفته‌اند: خدای متعال سه هزار نام دارد، هزار نام مخصوص فرشتگان مقرب است که آنان می‌دانند؛ هزار نام مخصوص پیامبران و نهصد و نود و نه نام مربوط به امت‌هاست. خدای سبحان از آن سه هزار نام یک نام را برای خود برگزیده و هیچ ملک مقرب و نبی مرسلی از آن خبر ندارد و این اسم را مخزون سر مکنون گویند.
از آن نهصد و نود و نه اسم که سهم امت‌هاست سیصد اسم در تورات ذکر شده است و سیصد اسم در زبور و سیصد نام در انجیل و نود و نه اسم در قرآن و چون امت محمد (صلی الله علیه و آله) بهترین امت‌هاست خداوند مجموع معانی آن سه هزار نام را در سه اسم خود که در بسم الله الرحمن الرحیم (= الله، رحمن، رحیم) وجود دارد به ودیعت نهاده و هر یک را به معنای هزار اسم خود قرار داده و به امت اسلام ارزانی داشته تا هر بنده‌ای که این اسم و معنای آن‌ها را بداند چنان باشد که تمامی نام‌های خداوند را خوانده و دانسته است.
85. شخصی به امام کاظم (علیه‌السلام) عرض کرد: کدام آیه در کتاب خداوند بزرگ تر است؟ حضرت فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم
86. بسم الله الرحمن الرحیم: به نام او که زبان‌ها گویا شده به نام او، جان‌‌ها شیدا شده به نام او، بیگانه آشنا شده به نام او، زشت‌ها زیبا شده به نام او، کارهاهویدا شده به نام او، راه‌ها پیدا شده به نام او. به نام او که چشم‌ها گریان به نام او، دل‌های عارفان سوزان به نام او، سرهای والهان خروشان به نام او، تن‌های عاشقان پیچان به نام او.
87. یکی از عارفان گفته است: هر که مشکلی دارد و از تدبیر و حل آن عاجز است در روز جمعه پس از ادای نماز عصر هیچ ذکری نخواند و با حضور قلب کامل دو نام رحمن و رحیم را ـ که مخصوص خدای سبحان است ـ به صورت ندا تا غروب آفتاب تکرار کند و پس از ان سر به سجده بگذارد و حاجتی که دارد از خداوند بخواهد، البته بر آورده شود
88.  قیصر روم به سر دردی شدید مبتلا شده بود که تمام پزشکان از درمان او عاجز ماندند. نامه‌ای به محضر امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) نوشت و گزارش حال خود را به آن حضرت عرض کرد.
امام علی (علیه‌السلام) کلاهی را نزد وی فرستاد و فرمود: آن را بر سر نهد تا شفا یابد. قیصر چون آن را بر سر گذاشت فورا شفا یافت و بسیار تعجب کرد. دستور دارد آن کلاه را بشکافند و ببینند داخلش چیست.
وقتی که آن را شکافتند کاغذی در آن یافتند که نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم قیصر روم دریافت که شفای او از برکت بسم الله بود و برای همین مسلمان شد.
89. مرحوم علامه مامقانی رحمت الله علیه (متوفای ۱۳۵۱ق) در کتاب سراج الشیعه فی آداب الشریعه (ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰) از نوشتن بسم الله به بهترین خط ممکن در صدر نامه‌ها به عنوان یک امر مستحبی یاد کرده است.
90. درباره تفسیر الرحمن الرحیم می‌خوانیم که: در آن اشاره‌ای است که نعت‌‌های سرشار و پراکنده ـ در دو جهان ـ تماما از خداوند است و برای اوست رحمت همگانی دنیا و رحمت ویژه عالم آخرت.
91.    بسم الله الرحمن الرحیم
نزد اهل عرفان : ب : بهار خدا   س: سنای خدا  م: ملک خدا
92.    بسم الله الرحمن الرحیم
نزد اهل معرفت : ب: بهای احدیت  س: سنای صمدیت  م: ملک الوهیت
93.    بسم الله الرحمن الرحیم
 بهای او قدیم، سنای او کریم، ملک او عظیم
94.    بسم الله الرحمن الرحیم
 نزد اهل ذوق: ب: بر او با اولیا  س: سر او با اصفیا  م: منت او بر اهل ولا

بر او با بندگان، سر او با دوستان، منت او بر مشتاقان
96.     خداوند فرمود: «... هرگاه بنده بگويد: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، خداى متعال مى‏گويد: بنده من با نام من آغاز كرد. بر من است كه كارهايش را به انجام رسانم و او را در همه حال، بركت دهم». عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 269، ح 59
97.     هرگاه سفره پهن مى‏ شود، چهار هزار فرشته در اطراف آن گرد مى‏آيند. چون بنده بگويد: «بسم اللّه‏» فرشتگان مى‏گويند: «خداوند، به غذايتان بركت دهد!» سپس به شيطان مى‏گويند: «اى فاسق! بيرون شو. تو بر آنان، راه تسلّط ندارى. كافى، ج 6، ص 292، ح 1
98.    سم اللّه‏ الرحمن الرحيم، كليد وضو و كليد هر چيزى است.
99.     دعايى كه با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم شروع شود، رد نمى‏ شود.
100-    هر كس با يقين بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت كند، كوه‏ها به همراه او تسبيح مى‏گويند، هر چند او تسبيح آنها را نمى‏ شنود.
101-    هر كس كاغذى را كه روى آن بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم نوشته شده است از روى زمين بردارد و اين كار براى بزرگداشت خداوند و جلوگيرى از اهانت به نام او باشد، نزد خداوند از صديقين به‏شمار مى‏رود و از بار گناه پدر و مادرش برداشته خواهد شد، حتى اگر مشرك باشند.
102-    هر گاه بنده‏اى هنگام خوابش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد، خداوند به فرشتگان مى‏ گويد: به تعداد نفس‏هايش تا صبح برايش حسنه بنويسيد.
103-    اگـر بنـده‏اى... در ابتداى وضويش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد همه اعضايش از گناهان پاك مى‏شود.
104-    هر كس بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت كند خداوند به ازاى هر حرفِ آن چهار هزار حسنه برايش مى‏نويسد و چهار هزار گناه از او پاك مى‏كند و چهار هزار درجه او را بالا مى‏برد.
105-    هر كس كارى او را اندوهگين و به خود مشغول كند و او با اخلاص براى خدا بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد و با قلبش به سوى او رو كند، يكى از اين دو براى او خواهد بود: يا در دنيا به حاجتش مى‏رسد و يا حاجتش نزد پروردگار بوده و براى او ذخيره مى‏شود و آن براى مؤمنان ماندگارتر است.التوحيد، ص 232
106-    پيامبر صلی الله علیه و آله  :هر كس مى‏خواهد خداوند او را از زبانيه (فرشتگان عذاب) نوزده‏گانه برهاند، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت كند زيرا آن نوزده حرف است. تا خداوند هر حرف آن را سپرى در مقابل يكى از آن فرشتگان قرار دهد. بحارالأنوار، ج 89 ، ص 258
107-    پيامبر صلی الله علیه و آله  :اگر بسم اللّه‏ را قرائت كنى، فرشتگان، تا بهشت تو را حفظ مى‏كنند و آن شفاى هر دردى است.فقه الرضا علیه السلام ، ص 342
108-    پيامبر صلی الله علیه و آله  :وقتى جبرئيل با وحى به نزدم مى‏آمد، نخستين چيزى كه به من القا مى‏كرد، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بود. سنن الدارقطنى، ج 1، ص 304.
109-    پيامبر صلی الله علیه و آله:هركس بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت كند خداوند در بهشت هفتاد هزار قصر از ياقوت سرخ براى او بنا كند.مدينة المعاجز، ج 2، ص 366.
110-    پيامبر صلی الله علیه و آله  :امت من در روز قيامت مى‏آيند در حالى كه بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم مى‏گويند. آنگاه اعمال نيك آنها در ترازوى اعمال، سنگين مى‏شود. گفته مى‏شود: چه چيزى باعث شده كه ترازوى اعمال امّت محمد سنگين شود. پيامبران جواب مى‏دهند: چون سخن ايشان به سه نام از نام‏هاى پروردگار شروع مى‏شود كه اگر در يك كفه ترازو قرار گيرد و گناهان مردم در كفه ديگر گزارده شود، حسنات آنها برترى مى‏يابد.تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، ج 1، ص 32.
111-    امام علی علیه السلام :هر كس به صداى قارى‏اى كه بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت مى‏كند گوش دهد، براى او آن خواهد بود، كه براى قارى است.عيون أخبار الرضا علیه السلام ، ج 2، ص 271.
112-    امام كاظم عليه ‏السلام :از امام كاظم عليه‏ السلام پرسيدند: كداميك از آيات كتاب خدا برتر و بزرگ‏تر است؟ فرمودند: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. بحارالأنوار، ج 89 ، ص 238.
113-    امام علی علیه السلام :هر كه بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را با اعتقاد و دوستى محمد و آل پاكش و با تسليم در برابر دستوراتشان و با ايمان به ظاهر و باطنش بخواند خداوند عزيز و جليل در مقابل هر حرف آن، چيزى برتر از دنيا و آنچه در آن است، از ثروت و خوبى‏ها را به او مى‏بخشد.عيون أخبار الرضا علیه السلام ، ج 1، ص 270.
114-    هر گاه يكى از شما وضو بگيرد و بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم نگويد. شيطان در آن شريك است و اگر غذا بخورد و آب بنوشد يا لباس بپوشد و هر كارى كه بايد نام خدا را بر آن جارى سازد، انجام دهد و چنين نكند، شيطان در آن شريك است.
115-    امام باقر عليه ‏السلام :ابتداى هر كتابى كه از آسمان نازل شده، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم است. هر گاه بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت كردى اشكالى ندارد كه استعاذه نكنى (نگويى كه پناه مى‏برم به خدا) و هر گاه بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را تلاوت كردى، تو را از آنچه ميان آسمان و زمين است محفوظ مى‏دارد.كافى، ج 3 ، ص 313
116-    بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ اسْمُ اللّه‏ِ الأْكبَرِ أو قالَ الأْعظَمِ؛
117-    پيامبر صلی الله علیه و آله  :اگر بسم اللّه‏ را قرائت كنى، فرشتگان، تا بهشت تو را حفظ مى‏كنند و آن شفاى هر دردى است.فقه الرضا علیه السلام ، ص 342.
118-    امام صادق عليه ‏السلام :خود را از تمامى مردم با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم و قل هو اللّه‏ احد حفظ كن. آن را از سمت راست و چپ و جلو و عقب و بالا و پايين بخوان.كافى، ج 2، ص 624.

119-    بسا كه يكى از شيعيان ما در آغاز كارى، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم نمى‏گويد و به همين خاطر، خداوند، او را گرفتار چيزى ناخوشايند مى‏سازد تا به شكر و ثناى الهى متوجّه گردد و كوتاهى‏اش را در گفتن بسم اللّه‏، جبران كند.
120-    وقتى معلم به كودك بگويد: بگو بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم و كودك آن را تكرار كند خداوند براى كودك و پدر و مادرش و معلم، برائت از آتش در نظر خواهد گرفت.
121-    امام صادق (ع) می فرمایند: بسا كه يكى از شيعيان ما در آغاز كارى، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم نمى‏گويد و به همين خاطر، خداوند، او را گرفتار چيزى ناخوشايند مى‏سازد تا به شكر و ثناى الهى متوجّه گردد و كوتاهى‏اش را در گفتن بسم اللّه‏، جبران كند.
122-    از حقوق قلم بر كسى كه آن را براى نوشتن در دست مى‏گيرد اين است كه با بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم آغاز كند. ( مستدرک الوسائل)
123-    نشانه‏هاى مؤمن پنج چيز است: ... و بلند گفتن بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. تهذيب الأحكام، ج 6 ، ص 52 ، ح 37

گردآورنده: زینب فدایی

تعداد بازدیدکنندگان:4690
تاریخ بارگذاری:1393/3/6
6


دانستنی ها

پیامبرانی که درایران دفن هستند آناهیتا؛ ایزدبانوی آبها قواعد کار
سبلانقلب معنویریتم طبیعی بدن
بلور نمک اوصاف مؤمننفسانیات
بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان