*علم تعبیر خواب

به نام الله

گردآورندگان: سحر ملکی - معصومه ملکی - سهند ملکی
درفضلیت علم تعبیرخواب
بدانید که علم تعبیر خواب علمی است شریف و بزرگ که خداوند این علم را به حضرت یوسف آموخت. ابن عباس می گوید: اولین چیزی که خداوند از نبوت به حضرت رسول عطا نمود این بود که
فرشته ی مقرب در خواب به او گفت: بشارت باد ترا که خداوند از جمله انبیاء تو را برگزید و چون حضرت بیدار گردید و این خواب را به خدیجه بگفت و خدیجه فرمود: دل خوش دار که از این خواب خیر و اقبال یابی. در خبرها چنین آمده است؛ این علم معجزه ی حضرت یوسف بود و علمی که معجزه ی پیامبران است به یقین علم شریف و بزرگی می باشد.

در شناخت خواب
چون غذا بر مغز انسان اثر می گذارد بنابراین خواب دیدن عملی است دماغی و مغزی، هرچه غذا سبکتر و قابل هضم تر باشد چسم و مغز انسان نیز در هنگام خواب آرامش بیشتری می یابد و چنین خوابهایی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا سنگین تر باشد جسم و مغز انسان نیز در هنگام خواب آرامش کمتری دارد و این خوابها را خوابهای غیر طبیعی گویند.

حضرت دانیال پیغمبر می گوید: خوابها دو گونه می باشند، یکی آگاه کند ببینده ی خواب را از حقیقت حال او و دیگری آگاه کند ببینده ی خواب را از سرانجام کارهای او.
رسول خدا (ص) می گوید: خوابها بر سه گونه هستند:
1-    بشارت دهنده مومنان را در زندگانی.
2-    وسوسه ی شیطان است که انسان را اندوهگین می نماید.
3-    خوابهای آشفته و پریشان.امام جعفر صادق(ع) می گوید: برای دیدن خوابهای پسندیده و نیکو باید با طهارت و بر پهلوی راست خوابید و هنگام خواب ذکر خدا را به جا آورد. طعام زیاد نخورید چون برمغز اثر می گذارد و سبب دیدن خوابهای آشفته می شود و گرسنه نیز نباید خوابید.

اسامی معبران شرقی و کتب آنها:
1-    دانیال پیغمبر(ع)، کتاب: تقسیم حضرت امام جعفر صادق  (ع)
2-    محمد بن سیرین، کتاب: جوامع محمد بن سیرین
3-    امام جعفر صادق(ع)، کتاب: تقسیم حضرت امام جعفر صادق (ع)
4-    جابر مغربی، کتاب: ارشاد جابر مغربی
5-    ابراهیم کرمانی، کتاب: دستور ابراهیم کرمانی
6-    اسماعیل بن اشعث، کتاب: تعبیر اسماعیل بن اشعث
7-    خالد اصفهانی، کتاب منهاج التعبیر
8-    جاحظ بن اسحاق، کتاب تعبیر
9-    عبدالله عباس، کتاب تعبیر

اسامی معبران غربی:
1-    زیگموند فرویید
2-    آنلی بیتون
3-    هانس کورت
4-    حی – اچ – میلر
5-    لیلا برایت

زیگموند فروید
همانطور که می دانید فروید برای اولین بار در سال 1899 خواب را از جنبه ی علمی مورد بررسی قرار داد و با این کارخود بحث های زیاد و متعددی را درباره تجزیه و تحلیل رویاها و واکنش روانی خواب به شکل های مختلفی برانگیخت. او معتقد بود که خواب در واقع به معنی تصاویر دروغین و خیالی می باشد. که بی ارتباط با دنیای اطراف نیست. خواب دیدن یک جریان روحی به هنگام نیمه هوشیار بودن است که می تواند تصورات حقیقی و غیر حقیقی داشته باشد. ما در کابوس ها چنان تحت تاثیر قرار می گیریم که حتی پس از بیداری نیز فکر ما را به خود مشغول می کنند.
زیگموند فروید خواب علمی و واقعی را از خرافات جدا کرد و به آن ارزش و اعتبار داد و فروید به عنوان یک پزشک، معتقد بود که خوابها جزء مهمی از زندگی انسان هستند چون انعکاسی از درون انسان
می باشند، با تحقیقات و نظریه های علمی او درمطالعات روانشانسی، راه جدیدی بر روی مسئله ی تعبیرخواب گشوده شد.
چهار عامل خواب و رویا
زیگموند فروید چهار عامل را در مورد خواب و رویا شناسایی کرده است:
اولین عامل:     آن عمل تراکم است که خواب و رویا با این عمل خلاصه و فشرده می شود.
دومین عامل:     آن تغییرمکان یا نقل و انتقال یا جابه جا شدن است که بار عاطفی و احساسی آن از هدف اصلی جدا می شود.
سومین عامل:    تکوین خواب و رویا و نمایش دادن آن است که افکار و مفاهیم مجرد ذهن را به صورت تجسمی ملموس و مشهود در می آورد.
چهارمین عامل:    از اعمالی که درخواب و رویا به وقوع می پیوندد کنایه و آفرینی و تمثیل سازی است.

عقاید اقوام قدیم درباره ی خواب و رویا
اقوام قدیم برای خواب و رویا اهمیت قابل ملاحظه ای قائل بودند و چنین تصور می کردند که خواب و رویا آن ها را با دنیای موجودات فوق انسانی مرتبط می سازد و قاصد خدایان، شیاطین و پیامبرانست بعلاوه بر این باور بودند که رویا عمدا بر آن ها نازل می شود و برای کسی که آن را درخواب می بیند حاوی معنای بزرگیست و از آینده به او خبر می دهد. پس کاملا مشخص است که عقیده ی فلاسفه ی قدیم در مورد خواب و رویا منوط بود بر جایگاهی که آن ها در خصوص امرپیشگویی به دستگاه فلسفی خود می دادند.

چند نظر درخصوص خواب و رویا
ارسطو:     خواب و رویا وسیله ای است برای بازجوئی روانی و ریشه اش از شیاطین است و جنبه ی ملکوتی و خدایی ندارد.
بورداخ:     خواب موقعی ظهور می کند که ذهن از راه حواس تحریک نشود.
موری:     ما خواب گفته ها، آروزها، خواسته ها و کرده های خود را می بینیم.
جسن:     محتوی خواب و رویا همواره کم و بیش تابع شخصیت فردی، سن، جنس، وضع، تحصیلات، عادات، حوادث و تجارب تمام دوران زندگی می باشد.
ویگانت: اغلب اوقات کاملا آشکار است که خواب و رویا عوض آن که ما را از این عالم عادی و معنوی نجات بدهد، مجددا به همین عالم باز می گرداند.
گروپ:     دسته ای از خواب ها و رویاها که ریشه شان در زمان حال یا گذشته بوده و به هیچ وجه از آینده خبری نمی داده اند. در عض دسته ی دیگری از خواب ها و رویاها، خبر از آینده می دادند.

تعبیر نامه در بیان احکام تعبیر خواب
از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقول است که هر کس خوابی ببیند و تعبیر آن را خواهد که بداند ببیند که از ماه چند شب گذشته است ، به عوض هر شب یک سوره از سوره های قرآنی شمارش کند و بعد از آن در آن سوره نیز به عدد هر شبی که گذشته یک آیه بشمارد . در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود . مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده سوره از اول قرآن بشمارد . سورۀ دهم آیۀ دهمِ همان سوره تعبیر خواب او خواهد بود . « به شرح زیر »
 اگر در « شب اول ماه » خواب دیده شود ، سوره اول قرآن « فاتحه الکتاب » است و آیۀ اول ( بسم الله الرحمن الرحیم » است . این آیه اشاره است بر کسی که در شب اول ماه واقعه ای دیده باشد و از معنی آن چنین استنباط می شود که : مکتوبی یا حکمی از شخص بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او بوده باشد و بنا بر قول جمعی که آیۀ اول « الحمد الله رب العالمین » را می دانند و از معنی آن چنین بر می آید : یک نعمتی که قبل از این نبوده به او می رسد و آن شخص شکران نعمت را بگوید .
 
اگر در « شب دوم ماه » خواب دیده شود سورۀ دوم قرآن « بقره » است . بنا بر اختلاف مفسرین از معنی این حروف « آلم » و به قول آیۀ دوم « ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین » - از « الم » چنین استنباط می شود که : خواب بیننده بر امری مطلع می شود که تا آن زمان در خاطرش نگذشته باشد و از « ذلک الکتاب » چنان استنباط می شود که حکمی یا نامه ای به او می رسد که سبب خوشحالی و منزلت و جاه او می شود .
 
اگر در « شب سوم ماه » خواب دیده شود ، سوره سوم سورۀ « آل عمران » است و آیۀ سوم این است که « نزل علیک الکتاب » تا آخر آیه – و از معنی این آیه چنان استنباط می شود که : سه چیز متعاقب به او می رسد . سه آیه دلالت بر رسیدن این سه چیز دارد .
 
اگر در « شب چهارم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ چهارم سورۀ « نساء » است و آیۀ چهارم « واتوا النساء صدقاتهن نحله » تا آخر آیه – از معنی این آیه چنین استنباط می شود که : زنی مجدد یا مالی عظیم به خانۀ خواب بیننده می رسد یا هدیۀ مرغوبی به او می دهند .

اگر در « شب پنجم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ پنجم سورۀ « مائده » است و آیۀ پنجم « الیوم احل لکم الطیبات » تا آخر آیه – از معنی این آیه چنین استنباط می شود که : از اهل کتاب مثل نصاری و یهودی نفعی با طعام حلالی به خواب بیننده می رسد و شاید به نوعی دیگر به خوشحالی مبدل شود .
 
اگر در « شب ششم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ ششم ، سورۀ « انعام » است و آیۀ ششم « الم یرواکم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین بر می آید که : خبری ناخوش به صاحب خواب می رسد و یا صاحب دولت از عظمت می افتد .
 
اگر در « شب هفتم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ هفتم سورۀ « اعراف » است و آیۀ هفتم به قولی « والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون » - از معنی آیه چنان استنباط می شود که : کاری از کارهای خود را به جمعی واگذار می کند . بعضی از آنها در جهت کار سعی و کوشش می کنند که باعث رفعت ایشان می شود و بعضی دیگر در انجام آن کار اهمال و تقصیر می کنند که آنها از نظر خواب بیننده میافتند .
 
اگر در « شب هشتم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ هشتم سورۀ « انفال » است و آیۀ هشتم « لیحق الحق و یبطل الباطل و لوکره المجرمون » - از معنی آیه چنان استنباط می شود که : میان خواب بیننده و شخص دیگر کدورت و یا دعوایی بوده که به حاکم یا قاضی و امثال این طایفه رجوع می کند و حق معلوم خواهد شد که به نفع خواب بیننده خواهد بود .
 
اگر در « شب نهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ نهم ، سورۀ « توبه » است و آیۀ نهم « اشتروا بایات الله ثمنا » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که : دو نفر به جهت قطع معامله نزد خواب بیننده می آیند و فاسقان و ( عهد شکنان ) البته به کیفر اعمال خود می رسند .
 
اگر در « شب دهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ دهم سورۀ « یونس » است و آیۀ دهم « دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که : از خواب بیننده کار خیر و عمل صالحی به وجود می آید که در دنیا و آخرت به او نفعی می رسد .

اگر در « شب یازدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ یازدهم سورۀ « هود » است و آیۀ یازدهم « الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفره و اجر کبیر » - از معنی آیه چنین بر می آید که : برای خواب بیننده کاری پیش می آید که از نظر مردم مشکل است ولی چون صبر کند موجب نیک نامی و راحتی ایام عمر او خواهد شد .
 
اگر در « شب دوازدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ دوازدهم سورۀ « یوسف » است و آیۀ دوازدهم« ارسله معنا غدا یرتع » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنان بر می آید که : عزیزی مثل فرزند و امثال آن از او دور می شود و عاقبت آن دور افتاده بخیر باشد و خواب بیننده را از او کدورتی بهم رسد و عاقبت او بسیار خوب باشد .
 
اگر در « شب سیزدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ سیزدهم سورۀ « رعد » است و آیۀ سیزدهم « یسبح الرعد بحمده و الملائکه » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین بر می آید که چیزی باعث ملال خاطر باشد به خواب بیننده برسد فبهاالقیاس
 
اگر در « شب چهاردهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ چهاردهم سورۀ « ابراهیم » است و آیۀ چهاردهم « ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که : کسی که دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به او می رسد . فبهاالقیاس .
 
اگر در « شب پانزدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ پانزدهم سورۀ « حجر » است و آیۀ پانزدهم « لقالوا انما سکرت ابصارنابل نحن مسحورون » - از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : شخصی با بینندۀ خواب گفتگوی بی حساب و باطل می کند و به جایی نخواهد رسید و کار بینندۀ خواب خوب خواهد شد .
 
اگر در « شب شانزدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ شانزدهم سورۀ « نحل » است و آیۀ شانزدهم اینست « و علامات و بالنجم هم یهتدون » - و از معنی آیه چنین بر می آید که : به شخص خواب بیننده حالتی غیر از حالت اول که داشته دست می دهد و از طرف شخص خوب ، بزرگی و عظمت به او در هر باب خواهد رسید .
 
اگر در « شب هفدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ هفدهم سورۀ « بنی اسرائیل » است و آیۀ هفدهم اینست « و کم اهلکنا من القرون » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که امری که موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد و موجب حزن و اندوه او می شود برایش ظاهر خواهد شد ولی عاقبت او بخیر است و خیرات و تصدق نماید که رفع بلا کند .
 
اگر در « شب هجدهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ هجدهم سورۀ « کهف » است و آیۀ هجدهم اینست « و تحسبهم ایقاظا و هم رقود » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف خواب بیننده در خواهد آمد و یا قبل از آن خبری به غلط به او می رسد که در آخر معلوم می شود که آن خبر غلط است .
 
اگر در « شب نوزدهم ماه » خواب دیده سود ، سورۀ نوزدهم سورۀ « مریم » است و آیۀ نوزدهم اینست « قال انما رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا » - از معنی آیه چنین استنباط می شود که : فرستاده ای از طرف شخص بزرگی نزد خواب بیننده می آید و خبرهای دل پسند و گوارا به او خواهد رسید .
 
اگر در « شب بیستم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیستم ، سورۀ « طه » است و آیۀ بیستم اینست « فالقیها فاذا هی حیه تسعی » - از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : دلیلو منطق قوی مثل عصای موسی و ید بیضا در تحت اختیار خواب بیننده در خواهد آمد و به این طریق واقعۀ خود را قیاس می کند .

اگر در « شب بیست و یکم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و یکم سورۀ « انبیاء » است و آیۀ بیست و یکم این است « ام اتخذوا الهه من الارض هم ینشرون » - از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که: شخصی با خواب بیننده در خصومت است و خصومت را برطرف می کند و بدین ترتیب حاجت خود را قیاس نماید .

 اگر در « شب بیست و دوم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و دوم سورۀ « حج » است و آیۀ بیست و دوم این است « کلما ارادوا ان یخرجوا منها » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین استنباط می شود که : برای خواب بیننده اتفاقی روی می دهد که موجب ملال خاطر او خواهد شد که هر چه سعی کند از آن خلاصی نمی یابد .
 
اگر در « شب بیست و سوم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و سوم سورۀ « مومنین » است و آیۀ بیست و سوم این است « و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین بر می آید که : از طرف شخص بزرگی ، خیر و خوبی برای خواب بیننده می رسد که باورش نمی آید و یا نصیحتی به شخصی می کند و آن شخص باور نمی کند .
 
اگر در « شب بیست و چهارم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و چهارم سورۀ « نور » است و آیۀ بیست و چهارم این است « یوم تشهد علیهم » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : خواب بیننده با شخصی دعوا و خصومتی دارد که آن شخص بر او ظفر می یابد و یا خواب بیننده با دلیل و برهان بر او غالب خواهد شد .
 
اگر در « شب بیست و پنجم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و پنجم سورۀ « فرقان » است و آیۀ بیست و پنجم این است « و یوم تشفق السماء بالغمام و نزلنا الملائکه تنزیلا » - از معنی آیه چنین استنباط می شود که : خواب بیننده به مصیبتی عظیم و امری ناخوش و خصومت و گفتگوی ناشایسته مبتلا می شود .
 
اگر در « شب بیست و ششم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و ششم سورۀ « شعرا » است و آیۀ بیست و ششم این است « قال ربکم و رب ابائکم الاولین » - و از معنی آیه چنین بر می آید که : شخص بسیار خوب و معقولی طرف نصیحت و موعظۀ او خواهد شد که خواب بیننده در جواب و سوال بر دشمن خود پیروز می شود و خوشحال می گردد .
 
اگر در « شب بیست و هفتم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و هفتم سورۀ « نمل » است و آیۀ بیست و هفتم این است « قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین » - از معنی آیه چنین استنباط می شود که : جاسوسی خبری به خواب بیننده می رساند و او در صدد تفحص این خبر می رود که صحت این خبر بر او معلوم شود .
 
اگر در « شب بیست و هشتم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و هشتم سورۀ « قصص » است و آیۀ بیست و هشتم این است : « قال ذلک بینی و بینک ایما الاجلین » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که : کار مهمی برای خواب بیننده پیش می آید که جهت انجام آن کار صاحب اختیار است ولی از نظر عقل و تدبیر هر چه سعی کند مورد قبول نیست .
 
اگر در « شب بیست و نهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ بیست و نهم سورۀ « عنکبوت » است و آیۀ بیست و نهم این است « قال رب انصرنی علی القوم المفسدین » . از معنی آیه چنین بر می اید که : خواب بیننده مامور می شود جهت اصلاح مفسدین که اگر با آن ها جنگ کند پیروز خواهد شد و همۀ احوالات او انشاء الله خوب خواهد شد .
 
اگر در « شب سی ام ماه » خواب دیده شود ، سورۀ سی ام سورۀ « رم » است و آیۀ سی ام این است « فاقهم وجهک للدین حنیف فطره » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین استنباط می شود که : برای خواب بیننده کاری پیش می اید که جماعتی می خواهند او را از آن کار منع کنند و او حرف آنها را گوش نمی کند که البته برایش عین صواب است .

از حضرت امام جعفرصادق (ع) منقول است كه:
خواب دیدن اول ماه، باطل است
دوم و سوم ، برعكس بود
چهارم و پنجم ، به تأخير افتد
ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بيند، راست بود
دهم و يازدهم و دوازدهم ، به تأخير افتد
سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ، نه خير باشد و نه شر ، باطل است
شانزدهم و هفدهم ، به تأخير افتد
هجدهم و نوزدهم ، درست باشد
بيستم و بيست و يكم ، دروغ باشد
بيست و دوم و بيست وسوم ، فرح و شادي باشد
بيست و چهارم و بيست و پنجم ، برعكس باشد
بيست و ششم و بيست و هفتم نيز برعكس باشد
بيست و هشتم ، درست باشد
بيست و نهم و سي ام ، راست باشد

ابن خلدون

انسانی بزرگ بودند که تفاسیر زیادی درباره ی خواب دارند.
ابن خلدون رویا را به سه گونه تبدیل می کند:
نوعی که از سوی خدا می آید(این خواب آشکار جلی است، پیام نهفته ای ندارد به راحتی درکش می کنید.)
نوع دوم از سوی فرشتگان می آید(فرشتگان بسته ی خواب را می آورند و پیام آن آشکار نیست و اینگونه خواب ها نیاز به تعبیر دارد، هیچ پریشانی در آن نیست ولی گنگ است.)
نوع سوم از سوی شیطان می آید و خواب پریشان و باطل است.
در هنگام درک پیام رویا به دنبال دریافت پیام مثبت باشید.
*زلزله در خواب نماد دگرگونی در شخص(فرد خواب بیننده) است.
بر حکما تعبیر خواب را بر 28 هرف ابجدی ترتیب داده اند و تعبیرات را بر آن چیده اند.
مثال: چنانچه در خواب بیند سوار اسب است حرف اول را که (الف در اسب) را در این جدول ملاحظه کرده و احکام آن را می خوانند* این راه یکی از مختصرترین سیستم احکام تعبیر خواب است.
ا= دلیل بر یافتن مراد     ب= دلیل بر بلا و رنج     ج= دلیل بر شادی و فرح
د= بزرگی     ه= خشنودی     و= یافتن مطالب
ز= نیکی و حال     ح= دشواری در کارها     ط= سفر و راه طولانی در پیش است،
ی= جمعیت و اتفاق(توافق و اتحاد)     ک(گ)= اخبار و اراجیف     ل= بیرون آمدن از غم
م= راست آمدن کارها(انجام همه کارها سهل می شود)    ن= بیرون آمدن از ضعف
س= شرف و بلندی     ع= خوشی و سعادت     ف= پریشانی و ستم
ص= نیکی و احوال(احوال نیک)     ق= صدق و امانت     ر= خرمی و مسرت 
ش= راستی و امانت     ت= تلف شدن مال     ث= برای کسی دل تنگ شدن
خ= خوبی و حال     ذ= زیادتی منصب     ض= تباهی اموال
ظ= قوت و دولت     غ= خیر و امانت

در روايت از سلمان فارسي (ره)
جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب روز هاي ماه شمسي:
روز 6 ام ماه : بعد از يک يا دو روز تعبير مي شود.
روز 9 ام ماه : همان روز تعبيرش ظاهر مي شود.
روز 11 ام ماه شمسي : بعد از 20 روز.
روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبير مي شود.
در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.
در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.
در روزهاي 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسي ، تعبيرش در همان روز پيدا مي شود.
 
خواب خوب و بد در ماه هاي قمري:
ماه ربيع الاول :     برکت وشادي در خواب ها پيدا مي شود.
ماه ربيع الثاني:     خواب خوب دير تعبير مي شود و خواب بد زود تعبير مي شود.
ماه جمادي الاول:    خريدو فروش نکند.
ماه جمادي دوم :    خواب خوب دير تعبير مي شود.
ماه رجب :    گشايش ابواب خير است- و خواب بد را به خوبي تعبير کن که خلاف ندارد.
ماه شعبان :    رؤيا رشته هاي بسيار دارد و از آن خير بسيار بر آيد و خواب بد تعبير نمي شود.
رمضان:    در هاي سختي و هرزگي بسته است و خواب خوب زود تعبير ميشود و خواب بد تعبير ندارد.
شوال:    خواب بد و غم زود تعبير مي شود ، از آن بر حذر باش.
ذيقعده:     فقط خواب سفر را سفر نکن .
ذيحجه:     خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگير که ماه مبارکي است.

دیدن فرشتگان در خواب:
کرمانی می گوید: اگر شخص درخواب ببیند که فرشته ای از جانب خداوند مورد پند و اندرز واقع شده بدین معنی است که با درجه ی شهادت از دنیا خواهد خواهد رفت و اگر ببیند همانند فرشتگان درآمده و همراه با آن ها به آسمان می رود بدین معنی است که در دنیا فرد باتقوایی خواهد شد و اگر ببیند که همراه با آن ها به آسمان می روند و از آنجا به زمین باز می گردد بداند که از دنیا خواهد رفت و نامش درجهان به نیکی خواهد ماند.
جبرئیل:
ابن سیرنی گوید: اگر جبرئیل را در خواب خوش طبع و گشاده رو ببینید دلیل که بردشمن پیروز شوید، به همه آرزوهای خود می رسید و از غم فارغ می شوید.

میکائیل:
ابن سیرین گوید: اگرمیکائیل را درخواب خوش طبع ببینید، دلیل که بردشمن ظفریابید و به مراد خود برسید و اگربه خلاف این ببینید دلیل کند که غم و اندوه به شما برسد.

اسرافیل:
ابن سیرین گوید: اگراسرافیل را درخواب خوش طبع ببینید، دلیل که بزرگوار و عالم و دانا می شوید و اگرصوردردست اسرافیل دیدید دلیل بر فتنه بود.

ملک الموت:
ابن سیرین گوید: اگرملک الموت را درآسمان و خود را در زمین ببینید، هرکاری که دارید از آن کارمعزول شوید. اگر ملک الموت را درزمین در کنار خود دیدید دلیل که اجل فرا رسد و اگر ملک الموت را شادمانه دیدید دلیل که شهید شوید.
جابرگوید: اگرملک الموت را شادمانه دیدید دلیل که زندگانی شما دراز باد.

کرام الکاتبین:
اگرشخصی کرام الکاتبین را در خواب ببیند بدین معنی است که در دو جهان به خیرنائل خواهد گشت و اگر اهل فساد باشد دچارغم و اندوه خواهد شد
تفسیر دیدن پیامبران:
محمد بن سیرین می گوید: پیامبران به سه دسته تقسیم می شوند اول: پیامبران اولوالعزم که عبارتند از حضرت نوح (ع)، حضرت ابراهیم (ع)، حضرت موسی (ع)، حضرت محمد (ص)، دوم: پیامبران مرسل که شامل سیصد و سیزده نفر می باشند، این پیامبران صاحب کتاب بوده و جبرئیل به آن ها نازل شده و اما دسته سوم که پیامبران نبی نامیده می شوند، پیامبرانی هستند که تنها جبرئیل به آنها نازل شده است هر کس پیامبران اولوالعزم را به خواب ببیند نشان دهنده آن است که به مقامات و درجات بالایی دست پیدا خواهد کرد، دیدن پیامبران مرسل دلالت بر شکست دشمنان دارد و دیدن پیامبران نبی دلیل بر موفقیت در امور اموردینی می باشد.
کرمانی می گید: اگرشخص مومنی، پیامبری را خندان و گشاده رو ببیند به این معناست که به بزرگی و عظمت خاهد رسید. اگر چیزی از گفته های پیامبر را بشنود نشان دهنده ی آن است که از علم آن پیامبر به بهترین نحو استفاده خواهد کرد اما اگر شخص درخواب ببیند که پیامبری را می کشد دلالت بر شکست عهد و پیمان دارد.

آدم: حضرت صادق (ع) می فرماید: اگر فرد مومنی حضرت آدم را در خواب ببیند به این معناست که به بزرگی و جاه و مقام خواهد رسید و اگر فرد گناهکاری حضرت آدم را ببیند به این معناست که باید از معصیت توبه کند تا مورد لطف و بخشش  پروردگار قرار گیرد. صحبت کردن با حضرت آدم نشانه ی یادگیری علم و دانش است.

حوا: دیدن حوا درخواب بیانگر داشتن فرزندان زیاد و رسیدن به سعادت و خوشبختی در این جهان می باشد.

شیث: دیدن حضرت شیث در خواب به معنای داشتن زندگی خوب و فرزندان زیاد می باشد.

ادریس: اگرشخصی حضرت ادریس را به خواب ببیند، به این معناست که درتمامی مراحل زندگی موفق و پیروز خواهد بود.

نوح: دیدن نوح نشانه ی آن است که عمری طولانی همراه با سختی و مشقت خواهید داشت.

هود: اگرشخصی حضرت هود را به خواب ببیند، نشانه ی آن است که از جانب دشمنان مورد  آزار و اذیت قرار می گیرد اما سرانجام می تواند بر دشمنان خود غلبه پیدا کند.

لوط: دیدن لوط دلالت بر موفقیت در کارها می باشد.

صالح: دیدن حضرت صالح نشانه ی رفتن به مکان های جدید و زیاد شدن برکت  وروزی می باشد.

ابراهیم: اگر شخص حضرت ابراهیم را درخواب ببیند، دلیل بر آن دارد که به سفر حج خواهد رفت اما عده ای گفته اند که با پدرو مادر خود رفتار ناشایستی دارد.

اسماعیل: دیدن اسماعیل بیانگر برآورده شدن حاجات است.

اسحاق: اگرشخصی حضرت اسحاق را در خواب ببیند، به این معناست که از جانب فرزندان دچار نگرانی و ناراحتی خواهد شد اما سرانجام ناراحتی اش به شادی مبدل خواهد شد.

یعقوب: دیدن یعقوب دلالت برآن دارد که نزدیکان به شما تهمت خواهند زد ولی عاقبت پیروز و  موفق خواهید شد.

موسی: دیدن موسی درخواب بیانگر آن است که بعد از ازدواج در تمامی کارهای خود موفق و پیروز خواهید  بود.

هارون: دیدن هارون نشان ی رزق و روزی فراوان و حل مشکلات است.

داوود: اگر شخصی خواب حضرت داوود راببیند، به این معناست که از جانب همسر خود دچار غم فراوانی می شود.

یوسف: دیدن حضرت یوسف نشانه ی آن است که ثروت فراوانی به دست خواهید آورد.

ذکریا: دیدن ذکریا به خواب دلیل برآن است که از جانب خدواند مورد لطف فراوانی قرار خواهید گرفت.

یحیی: اگرشخصی خواب حضرت یحیی را ببیند، به این معنا است که باید برای سعادت اخروی خود تلاش بیشتری انجام دهد.

خضر: دیدن حضرت خضر به این معناست که عمری طولانی همراه با آرامش و رفاه خوهید داشت.

دانیال: دیدن دانیال به خواب بیانگر موفقیت در انجام کارهای دشوار است.

یونس : دیدن یونس نشان ی رهایی از غم و پیشرفت درکارها می باشد.

ایوب: دیدن حضرت ایوب نشانه ی آن است که مشکلات به پایان رسیده و در راه راست قدم خواهید برداشت.

عیسی: اگر شخصی حضرت عیسی را درخواب ببنید، به این معناست که درانجام کارهای مشکل به موفقیت می رسد و در پرستش و عبادت خداوند کوشا خواهد بود.

محمد: دیدن حضرت محمد در خواب بیانگر آن است که در دو جهان خوشبخت و سعادتمند خواهید بود. اگر غمگین و ناراحت هستید شادمان شوید. اگر مقرض هستید، بدهیتان داده شود. اگر در زندان به سر می برید، آزاد شوید و اگر فقیر هستید، نعمت وروزی فراوانی نصیب شما خواهد شد.

امیر المومنین: محمد بن سیرین گوید: اگر شخص حضرت علی را شادمان و گشاده رو ببیند، به این معناست که علم و کرامت و شجاعت او افزون می گردد و اگر حضرت علی را زنده در شهری ببیند، دلیل بر آن است که ظلم و ستم در آن شهر نابد شده و عدل و انصاف جای آن را می گیرد.

حضرت فاطمه: دیدن حضرت فاطمه در خواب دلیل بر پرهیزکاری و زهد و ایمان و زیاد شدن برکت و روز است.

صحابه: دیدن اصحاب پیغمبر در خواب نشانه ی آن است که در امور دینی به موفقیت می رسید و در نزد مردم محبوبیت پیدا می کنید.

امام حسن (ع) و امام حسین (ع): دیدن این دو امام در خواب به این معناست که از بزرگی، خیر و منفعت می بینید و در آخر با درجه ی شهادت از دنیا خارج می شوید.

تعبیر خواب شیخ بهائی
ابتدا می کنم به نام خدا    خالق و صانع و زمین و سما
داور کردگار بی مانند    که بود فارغ از زن و مرد
بعد از آن مدح احمد مرسل     باز گویم مفصل مجمل
بعد از آن مدح و حیدر گویم    از روی صدق شام و سحر
سرور مومنان علی ولی    منبع نفی و خفی و جلی
بعد از اوصاف حیدر اولاد    یاد دارم من چنین از استاد
کی بود یوسف آن وجیه أنام     علم تعبیر خواب راز نظام
گفت آن برگزیده ی دوران    اینچنین از برای خلق جهان
که دروغ است خواب اول شب    که نیاید ظهور او ز حجاب
خواب هنگام صبح معتبر است    در همان روز می دهد اثرش
گفت یوسف که بود پیغمبر    از برای جمیع نوع بشرش
ابله و کودک و منافق و جفت    خواب بر کس نباید گفت
یا به مجنون که هست لایعقل    خواب گفتن بد است ای عاقل
خواب به اهل علم اول بار    گر بگویی نکو شود اطوار
خواب بر ظهر معتبر می باشد    از برای بدن مرز نبود
خواب دیدن ز جمله اهل بشر    خوب تعبیر یابد و یا به شر
گر ببینی به خواب اوج سما    یابد از لطف دوست برگ نوا
اگر زحل را به خواب بیند کس    یابد از اهل هند عزت بس
مشتری گر به خواب کس آید     مشکلاتش تمام بگشاید
هر که به خواب او آید بهرام    یابد آزار از خواص و عوام
هر که آید به خواب او خورشید    می شود پادشاه چون جمشید
زهره عیش است و عیش اندر خواب    دولت خرمی است در همه باب
گر عطارد به خواب کسی آید    عمل و جاه و جلالش افزاید
گر ببیند به خواب قرص قمر    هست اسباب فضل و نعمت و زر
آنچه بیند ستارگان و ملک    اثر خواب او ندارد شک
مال و نعمت فزایدش بسیار    مکرمت یلبد از صغار و کبار
سبزه و مرغزار را در خواب    گر ببینی ترقی است و شباب
آب صاف ار بینی اندر خواب    علم افزاید و فعال و ثواب
آب گر تیره و گلی باشد    قرض سنگین و غافلی باشد
کوه اعظم اگر به خواب آید    علم و هلم کمالت افزاید
باغ  اشجار و میوه اندر خواب    دولت است و زیادی اسباب
تخم کاشتن بخواب فرزند است    کثرت مال زر و فرزند است
گر ببینی به خواب غله سبز     ایدت مال جاه و حله سبز
میوه های که افریده خدا    هست تعبیر او جدا جدا
سیب مطلوب و بوسه و تحفه    وصال جانان و غروب پنج شنبه
نارنج است و و نارون زحمت    متغیر شود به هر ساعت
هست انگور ریزش باران    مست گردد ز صحبت یاران
هرکه ببیند که میخورد خرما    هست تعبیر خواب برگ نوا
گر ببینی ترنج یا نارنج    رهی از محنت و مصیبت و رنج
البالو و سنجد و عناب    عیش و عشرت تورا رسد از خواب
به انجیر و زرد الو و زیتون    هست تعبیر خواب بس میمون
گر ببینی کسی عسل میخورد    فیض از عمر زندگانی برد
خربزه هندوانه رزق و حلال    میرسد با عناد و رنج ملال
شلغم و زردک و چغندر و سیر    هستی در خواب حیله و تزویر
کلم اسفناج و ترب و پیاز    هست بخت ضعیف و عمر دراز
کنجد و ماش و لوبیا و نخود    مال دنیا زیاد خواهد بود
گندم الودگی و محنت دان    جو بود غم بقول اهل ایمان
ارزن و ذرت است و اندر خواب    هر دو تنگی و قحط خوف عذاب
عدس است به رنج و کثرت حال    میفزاید ترقی و اقبال
جوز با دارچین و فلفل    بگشاید زکار تو مشکل
کسی نحل دیدنت شاهی است     داندانکس که مردم آگاهی است
زیره و رازیانه و گشنیز    مال وقف است نزد اهل تمیز
هست در خواب کثرت اشجار    باعث خوف و محنت و ازار
گر ببینی زر سفید بخواب    با کسی افتد  عطاب و خطاب
پول در خواب اندوه است و ملال     سرب هم قلع محنت  است و وبال
مس و آهن بخواب غم باشد     گر یکی ور چو صد درم باشد
و زر نعمت کافی     صاحب مال و عزت و شاهی
هرکه بیند بخواب سنگستان    یا بیابان گرم و ریگ روان
افتد او در مصیبت و محنت     زود از دست او رود محنت
لعل (رنگ انار )در خواب قرب پادشاه است    داند آنرا همانکه مرسده اسا
گر ببینی بخواب فیروزه    رسدت مال و جاه هرروزه
شاخ مرجان عقد مروارید    هست در خواب ایده آل و امید
عقیق عینی هم سعادت است به خواب    یافت عمر دراز و کار ثواب
هرکه در خواب شعر (مو)باف بود    همه عمر در مصاف (جنگیدن) بود
مور در خواب ,گوسفندان است    که تورا کسب منفعت زان است
گر ببینی که شهر شد اتش    ز حسودی عد و شود سرکش
لشکر خصم کار زار کند    گرد آن شهر را حصار کند
گر مسلمان به خواب کافر شد    از جهالت و گناه وافر شد
گر مسلمان کند کسی کافر    دایمن ز جنگ و فتنه شر
گر ببیند کسی کسوف بخواب    پادشه را رسد ز خصم عقاب
گر بخوابت خسوف و زلزله شد    پر شور زخوف و لوله شد
روز جنگ و صدای توپ و تفنگ    گر بخواب بینی ای سرهنگ
رعد و برق از سما شود ظاهر    امد زان سال بی حد وافر
هرکه در خواب میکشد تصویر     عشق در پای او شود زنجیر
مبتلا شود به عشص کسی    در خیالش بود هوای کسی
هرکه در خواب کار زار میکرد    پاک گردد زرنج و محنت و درد
هرکه در خواب مینواخت نفیر     یابد از عشق و از از هر تشهیر
آفتاب از غروب شد طالع     هرکه  این خواب دید در واقع
صاحب المر را ببیند زود    یابد از خواب خویشتن مقصود
جامه چرک هست رنج و ملال    هست رخت کبود هم وبا
هر خواب شد تنش عریان    باشدش آشکار سر نهان
هر که او غسل کرد در حمام     پاک گردد ز فعل های رام
سر تراشی و کیسه مالیدن    دفع قرضش به نحو احسن
گر تراشی محاسن اندر خواب    هست ترک گناه و راه ثواب هرکه
هر که شد طفل بعد از عمر دراز     در دوست برویش اختر باز
گر جوانی به خواب گردد پیر     می کشد زاری از صغیر و کبیر
پیرمردی که شد جوان در خواب    مشکلاتش تمام شد آسیاب
هر که در خواب پخته دید طعام    یابد از عمر و زندگانی کام
گوشت پخته بینی اندر خواب    مکرنت بیند از صغیر و کبیر شاداب
گوشت در خواب هر چه خام بود     روزی از راه حرام بود
هر که بیند به خواب تنگ و شراب    در بزرگان بود به رنج و عقاب
خوردن شیر و ماست در خوابت    هست تعبیر دولت و عزت
گر دهانت به خواب شیرین شد     لذت عمر و قوت دل شد
شور اگر شد دهانت ای دانا    سرد گردد ز خلق چون دریا
هر که بیند مرد و رفت به خاک     ذات او گردد از مذلت پاک
در دولت بر ویش گردد باز     کامرانی کند به عمر دراز
هر که او مرده بیند اندر خاک     غائب آید به ناگه از احباب
بوسه از مرده تحفه می آید     تا از آن خاطرات بیفزاید
مرده گر زن بود، دنیا    گر به دستت آیدت شبی بینا
گوشت از مردار خوری در خواب     مال و میراث یابی از هر باب
هر که بیند در چشم کند زر     از خلایق به دور افکند
گر کتابت کند در خواب     هست تعبیر او فعال و ثواب
گوش ها گر بریده گشت بدان    عمه و خاله برود ز میان
گردن کسی گر به خواب زنند     به رویش مژده ثواب زنند
ور کنندش به خواب پاره شکم    راز او بر ملا فتد در مردم
هر که تعمیر خواب کرد به خواب    مترابت شود به کار ثواب
گر به خوابت طواف شد ظاهر    روزیت می شود بسی وافر
هر که در خواب خورد چوب و کتک    می رسد قوتی در او بی شک
گر کند دزدی افتد در بند     مرد عاشق شود به صوت بلند
*****************

تعداد بازدیدکنندگان:42114
تاریخ بارگذاری:1393/3/12
233


نظرات شما
زهرا

تشکر از مطلب زیباتون
زهرا

تشکر از مطلب زیباتون

دانستنی ها

پیامبرانی که درایران دفن هستند آناهیتا؛ ایزدبانوی آبها قواعد کار
سبلانقلب معنویریتم طبیعی بدن
بلور نمک اوصاف مؤمننفسانیات
بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان