رازهای دوستی

به نام یزدان پاک
گردآورنده: ناهید شهرابی
1- حضرت محمد (ص) : هرکس با دوستی خاندان پیامبر بمیرد شهید مرده است.
2- حضرت محمد (ص) : خوشبخت ترین مردم کسی است که با مردم بزرگوار دوستی و معاشرت کند. 
3- امام علی (ع) : ناتوانترین مردم کسی است که از دوست گرفتن عاجز باشد و ناتوانترین از او کسی است که دوستی را که به دست آورده تباه سازد و از دست بدهد.
4- مولا علی (ع) : دوست هرکس راهنمای عقل اوست و سخن او دلیل فضل او.
5- حضرت محمد (ص) : انسان همراه کسی محشور میشود که او را دوست بدارد.
6- مولاعلی (ع) : خیر دنیا و آخرت در رازداری و دوستی با نیکان جمع شده است ، و شر و بدی در افشای راز و دوستی با اشرار گرد آمده است.
7- مولا علی (ع) : دوستی کسانی که به خاطر خدا دوستند ادامه پیدا میکند ، چون عامل آن دوستی ، دائمی است ( ولی ) دوستی برادرانی که به خاطر دنیا دوست شده اند بریده میشود ، زیرا عوامل آن دوستی ها زود از بین می رود.
8- امام صادق (ع) : محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهای مرا پیش من هدیه آورد ( و آنها را به من گوشزد کند.)9- حضرت محمد (ص) :  همنشین شایسته همانند عطر فروش است ، اگر چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید.
10- مولا علی (ع) : بهترین برادران تو کسی است که با راستگویی خود تو را به راستگویی دعوت کند و با اعمال نیک خود تو را به بهترین کارها فرا خواند. 
11- مولا علی (ع) : بهترین دوست تو کسی است که تو را شیفته آخرت کند ، و نسبت به دنیا بی رغبت کند و تو را در فرمانبرداری از خدا کمک کند. 
12- مولا علی (ع) : بدترین دوستان کسانی اند که هنگام آسایش پیوند دارند و هنگام گرفتاری جدا میشوند. 
13- رسول خدا (ص) : از همنشینی با دوست بد بپرهیز ، چون تو با او شناخته می شوی. 
14- مولا علی (ع) : هم نشینی با بدان مایه بدگمانی به خوبان است. 
15- از امیرالمومنین مولا علی (ع) سوال شد : کدام دوست بد است ؟ فرمود : کسی که معصیت خدا را برای تو زیبا جلوه دهد. 
16- از حضرت محمد (ص)  سوال شد کدام همنشین بهتر است ؟ فرمود : کسی که دیدن او شما را به یاد خدا اندازد ، و گفتار او دانش شما را بیفزاید ، و کردار او شما را به یاد آخرت اندازد. 
17- مولا علی (ع) : دوستان و برادران دینی را به اندازه تقوایشان ( پرهیزکاری و دوری از گناه ) دوست بدارید. 
18- مولا علی (ع) : دوست خود را به وسیله نیکی کردن به او سرزنش کن. و بدی او را به وسیله بخشش به او دفع کن. 
19- امام صادق (ع) : هرگاه کسی را دوست داشتی او را بدان آگاه ساز ، زیرا اعلام محبت ، محبت را میان شما استوارتر میسازد. 
20- امام علی (ع) : برادرت را پشت سرش چنان یاد کن که دوست داری او تو را یاد کند و بپرهیز از آنچه دوست ندارد ، و واگذار آنچه را که دوست داری او نسبت به تو واگذارد و ترک کند. 
21- اگر می خواهید دوستتان بدارند، دوست بدارید و دوست داشتنی هم باشید.
22- ما نمی توانیم فقط برای خودمان زندگی کنیم ؛ هزاران رشته ما را به همنوعانمان پیوند می دهد. به یاری همین رشته های حساس است که اعمال ما منتقل می شود وبه صورت واکنش به ما باز می گردد.
23- در این جهان نیاز به دوست داشتن و ستایش شدن ، بیش از نیاز به نان است .
24- دوست داشتن نیز نظیر عبادت کردن، یک نیروی شفا دهنده و خلاّق  نیز به شمار می آید.
25- با زبان خوش و مهربانی می توانید فیلی را با مویی بکشید.
26- روش و دستورالعملی وجود ندارد، شما دوست داشتن را فقط با دوست داشتن یاد می گیرید.
27- تا زمانی که انسان بتواند ستایش کند و دوست بدارد جوان می ماند.
28- جای تأسف است که کسی ما را دوست نداشته باشد. ولی تأسف بالاتر از آن ، این است که قادر نباشیم دوست بداریم.
29- با نیکی کردن به  دشمنانت آنها را به دوست تبدیل کن.
30- خوشرویی و چهره ی گشاده وسیله کسب محبت است.
31- بین خود و خویشانتان تجدید محبت کنید ، اگر چه با سلام کردن باشد.
32- خردمندان کسانی هستند که بدی ها را با خوبی رفع می کنند و به این ترتیب نفرت ها را به دوستی تبدیل می کنند.
33- دین عین محبت و محبت عین دین است .
34- صمیمیت راستین تنها در صورتی نیرویی مثبت است که آمیزه قدرت ها و نیروهای شخصی با دیگران  و به منظور رشد و کمال مدام هر یک از آنها باشد.
35- اگر مردم یکدیگر را دوست می داشتند تمام مسائل انسانیت حل می شد.
36- آن که همواره به حقیقت توجه دارد، با همنوع خود به مهربانی رفتار می کند.
37- محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد. زیرا هیچ چیز لطیف تر از محبت نیست.
38- یک هدیه با ارزش که هرگز فراموش نمی شود مهربانی و محبت است.
39- در جهان ، یگانه مایه نیکبختیِ انسان ، محبت است.
40- کلمات مهرانگیز ممکن است کوتاه باشند، اما طنین رسایی دارند.
41- ایجاد حس دوستی و صمیمیت ، زمینه ساز امنیت است.
42- برای برقراری رابطه دوستانه و رسیدن به حسن تفاهم ، طرح و حل اختلافات ، مفیدتر از سرپوش گذاشتن بر روی آنهاست.
43- خنده صادق ترین واکنش انسان است که تحت اختیار او نیست، خنده هدیه بهشت و مهربانی خداوند است و سبب ایجاد و تقویت دوستی می شود.
44- اگر با توافق زندگی کنید دوست داشتن خود را می آموزید.
45- برای  دوست داشتن ، فرصت های نامحدودی وجود دارد و همه ما نیز استعداد ابراز آن را داریم.
46- این تصور که شاید زمان بهتر و مناسب تری برای دوست داشتن وجود داشته باشد، برای بسیاری از مردم به بهای عمری تأسف خوردن تمام شده است.
47- در زندگی فقط یک سعادت وجود دارد: محبت کردن و مورد محبت واقع شدن .
48- هر خرد و مذهب کهن  چیزی مشابه را به شما می گوید ؛  فقط برای خودتان زندگی نکنید، برای دیگران نیز زندگی کنید. به درون خود فرو نروید، زیرا خود به زندانی گرفتار خواهید شد که رهایی ندارد.
49- هر چه بیشتر سعی کنید که عزت نفس را در دیگران افزایش دهید ، خودتان را نیز بیشتر دوست خواهید داشت و برای خودتان احترام بیشتری قائل خواهید شد.
50- برای ایجاد و حفظ روابط دوستانه باید اول خودتان یک فرد دوست داشتنی باشید.
51- حساسیت بیش از حد یا شخصی کردن مسائل یکی از دلایل اصلی بروز مشکل در برقراری روابط با دیگران است.
52- هر چه بیشتر تلاش کنید که به زور رابطه خوبی با دیگران ایجاد کنید کمتر موفق خواهید شد.
54- برای ایجاد یک رابطه خوب کافی است فقط راحت باشید، خودتان باشید و از لحظاتی که با دیگران هستید لذت ببرید.


55- کلیدِ داشتن روابط خوب با دیگران پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند.
56- هر چقدر خودتان را بیشتر دوست داشته باشید ، بهترعمل می کنید و هر چقدر بهترعمل کنید خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت.
57- دوست داشتن بدین معناست که خوشبختی خودمان را در خوشبختی دیگران بدانیم .
58- اگر خواهی کم دوست نباشی، کینه دار مباش .
59- دوستی ، ناگسسته ترین پیوندها ، و دانش برترین افتخارات است
60- دوست داشتن بدین معناست که خوشبختی خودمان را خوشبختی دیگران بدانیم.
61- دوست آن است که با تو راست گوید، نه آن که دروغ تو را راست انگارد.
62- دوستان را در خلوت توبیخ  کنید و در ملاء عام تحسین .
63- دوست از در بیرون کنند، اما از دل بیرون نکنند.
64- قدر آدمی نسبت به جبر زمانه اش جدی باشد، همیشه نیاز به دوستی دارد که بتواند بدون تکلف و ساده لوحانه با او برخورد کند.
65- دوست واقعی آن است که پشت سر دوست هم صدیق باشد.
67- دوستی بی سبب می شود، دشمنی بی سبب نمی شود.
68- دوستی معلول نیازمندی های بشر است .
69- محبت دیده را کور و گوش را کر می کند.
70- میوه درخت تواضع ، دوستی و ثمره کشت تکبر ، دشمنی است.
71- بدترین دوستان آن است که هنگام آسایش با تو پیوسته و روز سختی از تو گسسته باشد.
72- برای یکدیگر هدیه فرستید تا محبت ها زیاد شود .
73- فاداری نشانه صفا و محبت است .
74- شرط مصاحبت و دوستی ، کم کردن مخالفت است .
75- محبت دیده را کور و گوش را  کر می سازد .
76- بکوشید هر روز بیش از روز دیگر شکاف های موجود میان دیگران و خود را به پیوند دوستی و الفت مبدل سازید .
77- شما می توانید با اطرافیان خود بر اساس وجوه مشترکی که دارند پیوند دوستی برقرار کنید .
نگذار اختلافی کوچک با یک دوست ، به دوستی عمیقت با او لطمه بزند.
78- قبل از همه خود را دوست داشته باشید تا بتوانید محبت خود را به دیگران اشاعه دهید چون از چیزی که ندارید نمی توانید ایثار کنید .
79- با برقراری صمیمیت و دوستی ، دنیای بزرگتری برای خود می سازید . شما در کنار هم رشد می کنید و شکوفا می شوید ولی هرگز در هم مستهلک نمی گردید .
80- ابراز مهر و دوستی کار آسانی است ، این در واقع ما هستیم که مشکل و پیچیده می باشیم.
81- اگر دو ماه مجذوب دیگران باشید ، دوستان بیشتری به دست خواهید آورد تا این که دو سال بکوشید دیگران را مجذوب خود کنید .
82- مهربانی که به کلام در آید ، پدید آورنده اطمینان خواهد بود .
83- مهربانی که به بخشش بینجامد ، پدید آورنده عشق خواهد بود .
84- دوست یابی با علاقه مند شدن به دیگران تحقق می پذیرد ، نه با جلب علاقه دیگران .
85- دوستی واقعی گیاهی است که به آرامی رشد می کند
86- یادت باشد زمانی  که صرف عمیق تر کردن دوستی با یک  نفر می شود ، هرگز هدر نمی رود.
87- هنگامی که مهربانی می کنیم ، بر شأن دیگران می افزاییم ، و این اساس دوست داشتن است.
88- دوست وفادار داروی شفا بخش زندگی است.
89- از بین دوستان آنانی را برگزینید که دیدگاه متفاوتی با شما دارند اما خوش بین و مثبت اندیش هستند.
90- آنچه که به پروردگار مدیونیم دوست داشتن دیگران است.
91- وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم یک دوست واقعی باشد.
92- آن که نمی تواند با خودش دوست و هم صحبت باشد در این دنیا غریب است.
93- دشمنی کسی را در دل راه مده که تو را همیشه غمگین دارد.
94- دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.
95- دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود خشمناک نشود.
96- دوستی و دشمنی اشخاص احساساتی قابل دوام نیست.
97- غریب در دنیا کسی است که دوست ندارد.
98- از دوست نباید بیش از آن خواست که از نسیم صبح و بوی گل توقع داریم.
99- اگر دوست تو مرتکب خطایی شد از دوستی او صرف نظر مکن زیرا که انسان در معرض خطا است. تا می توانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.
100- اگر به دوستی علاقه مندی او را آزار نرسان که از چشم او می افتی .
101- انسان قبل از این که بتواند دیگران را دوست بدارد باید قدری به خودش علاقه داشته باشد.
102- برای برقراری روابط دوستانه طرح و حل اختلافات ، مفیدتر از سرپوش گذاردن بر روی آنهاست.
103- ترس بیش از یک ثانیه کارگر نیست، دوستی یک عمر پایدار است.
104- چون دوستی اختیار کنی در حال غضب وی را امتحان کن ، اگر با انصاف باشد دوستی را شاید و اگر نه از وی برحذر باش.
105= دوست داشتن بدون امید بازهم خوشبختی است .
106-  دوستی با افراد بد مانند سایه بامدادی است که در هر ساعت رو به کاهش می گذارد، دوستی با افراد نیک مانند سایه عصر است که تا غروب آفتاب رو به افزایش می گذارد.
107- دوستان عبارت از خانواده هایی هستند که انسان اعضای آن را به اختیار انتخاب کرده است.
108- دوستان دو گونه اند : یکی آنان که همیشه شما را می خندانند ، از ایشان خیری نخواهید دید . دیگر آنان که عیب شما را می گویند و شما را به تفکر وا می دارند ، قدر ایشان را بدانید.
109- دوست صادق آن است که در غم و شادی ما شریک باشد . خوشبختی ما را دو برابر کند و یک نیمه از رنجمان را به دوش کشد.
110- دوست واقعی ضعف شما را ستایش نمی کند بلکه می کوشد قدرت و نیروی شما را بیدار سازد.
111- دوستی اگر به خاطر جلب نفع باشد دوستی نیست بلکه تجارت است.
112- دوستی مانند اسناد کهنه است ، قدمت تاریخ  آن را قیمتی می کند.
113- دوستی کیفیتی است روحی که دو جسم را به هم می پیوندد . برای بقای دوستی ، باید فضیلت و ارزش یکدیگر را بشناسیم و به یکدیگر به دیده احترام بنگریم.
114- دوستی ازدواج دو روح است و در آن طلاق جایز نیست.
115- ستان واقعی در خدمتگذاری و فداکاری رقیب و حریف اند و هیچ پاداشی نمی خواهند.
116- دوستانت باید مانند کتاب هایی که می خوانی کم باشند و برگزیده.
117- دوست آن است که در مصیبت از کنار نرود.
118- کسی که صدقه می دهد دوستی و رفاقت درو می نماید.
119- اگر دوستانی نتوانند گناهان کوچک یکدیگر را اغماض کنند نخواهند توانست دوستی خود را به جایی برسانند.
120-با دوستانت شادی را قسمت کن و زمان رنج و گرفتاری دوستت را تنها نگذار.
121- با محبت می توان دنیا را تسخیر کرد.
122- بیهوده از دیگران انتظار محبت نداشته باشید . این محبت را شما باید در دل دیگران ایجاد کنید.
123- در هیچ جا و هیچ موقع دشمن نمی تواند به محبت غلبه کند.
124- شادی حقیقی نصیب کسانی است که قلبی مالامال از محبت دارند.
125- قایق محبت حتی بر کوه صعود می کند.
126- کسی که برای محبت حدودی قائل می شود اصلاً معنای محبت را نفهمیده است.
127- کلیدی که همه دشواری ها را در زندگی خواهد گشود محبت است.
128- محبت تلخکامی ها را شیرین و یأس را به امید و غم را به شادی و بدبختی را به خوشبختی تبدیل می کند.
129- محبت پژمردگان را شاداب، ناتوان را توانا، گمراهان را هدایت، مأیوسان را امیدوار و خسته دلان را جان می بخشد.
130- وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، یعنی به خودتان مهربانترید.
131- محبت داروی شفا بخش قلب های شکسته و روان های ناتوان است.
132- مهربانی رشته زرینی است که افراد اجتماع با آن به یکدیگر پیوسته می شوند.
133- مهربانی زمانی است که لال می تواند با آن سخن گوید و کر می توان آن را بشنود و بفهمد.

تعداد بازدیدکنندگان:1623
تاریخ بارگذاری:1393/3/12
5


دانستنی ها

قواعد کار سبلانقلب معنوی
ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون