تاريخ انبياء

گردآورنده:آزاده صفائي

تاریخ انبیاء از آدم خلیفة الهن(ع) تا
خاتم رسول الله (ص)


عناوين :
1-    مقدمه
2-    حضرت آدم علیه السلام
3-    نافرمانی شیطان
4-    آدم و حوا در بهشت
5-    وسوسه های شیطان
6-    اخراج آدم و حوا از بهشت
7-    توبه آدم علیه السلام
8-    ورود آدم و حوا بر زمین
9-    ازدواج آدم با حواء
10-    هابیل و قابیل
11-    قتل هابیل
12-    کلاغ، معلم قابیل
13-    تولد شیث و یافث
14-    وفات آدم و حوا
15-    نکاتی چند در مورد حضرت آدم علیه السلام
16-    حضرت شیث علیه السلام
17-    پیامبران بعد از شیث و قبل از ادریس علیه السلام
18-    حضرت ادریس علیه السلام
19-    ن سَ بَ ادریس علیه السلام
20-    پادشاه زمان
21-    شریعت و آئین ادریس علیه السلام
22-    نفرین ادریس علیه السلام
23-    رضایت ادریس علیه السلام و بخشیدن گناه مردم
24-    صعود ادریس به آسمان
25-    عمر ادریس علیه السلام
26-    نکاتی چند در مورد حضرت ادریس علیه السلام
27-    جانشینان ادریس علیه السلام
28-    حضرت برد علیه السلام
29-    اخُنوخ دوم علیه السلام
30-    حضرت متوشلخ علیه السلام
31-    حضرت لمک علیه السلام
32-    حضرت نوح علیه السلام
33-    نسَبَ نوح
34-    دعوت نوح به خداپرستی و آزارهایی که در این راه کشید
35-    نوح و ابلیس
36-    ازدواج مجدد نوح علیه السلام
37-    حکایتی کوتاه از نوح علیه السلام
38-    نفرین نوح علیه السلام
39-    ساخت کشتی به دستور خداوند
40-    طوفان معروف نوح و عذاب الهی
41-    پهلو گرفتن کشتی نوح
42-    پایان عمر نوح علیه السلام
43-    جانشینان حضرت نوح علیه السلام
44-    حضرت سام علیه السلام
45-    حضرت ارفخشد علیه السلام
46-    حضرت شالخ علیه السلام
47-    حضرت هود علیه السلام
48-    نسَبَ هود علیه السلام
49-    هود و مردم قوم عاد
50-    هود و پادشاه زمان
51-    حکایتی از حضرت عزرائیل
52-    عذاب قوم عاد
53-    عمر هود علیه السلام
54-    حکایتی کوتاه درباره قوم عاد
55-    انبیاء قوم عاد پس از هود علیه السلام
56-    فالغ بن هود علیه السلام
57-    یروغ بن فالغ علیه السلام
58-    نوش علیه السلام
59-    صاروغ یا س رَوغ علیه السلام
60-    تاجور یا ناخور علیه السلام
61-    حضرت صالح علیه السلام

62-    نسَبَ صالح علیه السلام
63-    دعوت قوم ثمود به خداپرستی
64-    وحشت مخالفین
65-    شتر صالح
66-    مکر زنان در کشتن شتر صالح
67-    کیفر قوم ثمود
68-    نقشه قتل حضرت صالح و نزول کیفر
69-    صالح و پیروانش پس از نابودی قوم ثمود
70-    حضرت ابراهیم علیه السلام
71-    تولد ابراهیم
72-    نسَبَ ابراهیم علیه السلام
73-    خداشناسی ابراهیم علیه السلام
74-    ورود ابراهیم به شهر
75-    ابراهیم و نشانه ای از رستاخیز
76-    دعوت آزر به یکتاپرستی
77-    تهدید کردن ابراهیم علیه السلام
78-    نقشه ابراهیم و شکستن بتها
79-    محاکمه ابراهیم علیه السلام
80-    ابراهیم در آتش
81-    ابراهیم دلها را تسخیر می کند
82-    شکست عظیم نمرود و پایان عمر او
83-    تبعید ابراهیم علیه السلام
84-    ابراهیم در مصر
85-    اسماعیل در زندگی ابراهیم علیه السلام
86-    تبعید هاجر و اسماعیل
87-    معجزه خداوند در بیابان خشک
88-    ساخت خانه کعبه
89-    ابراهیم امتحان می شود
90-    وفات ابراهیم علیه السلام
91-    نکاتی چند درباره حضرت ابراهیم علیه السلام
92-    حضرت لوط علیه السلام
93-    نسَبَ لوط علیه السلام
94-    حسادت شیطان
95-    مهمانان لوط علیه السلام
96-    عذاب الهی
97-    حضرت ذوالقرنین علیه السلام
98-    نسَبَ ذوالقرنین علیه السلام
99-    ساخت مسجد
100-    ذوالقرنین حاکم شرق و غرب
101-    قوم یأجوج و مأجوج
102-    ملاقات با مردمی مختلف
103-    چشمه حیات
104-    عمر ذوالقرنین علیه السلام
105-    نکاتی چند درباره ذوالقرنین علیه السلام
106-    حضرت یعقوب علیه السلام
107-    نسَبَ یعقوب علیه السلام
108-    فرزندان یعقوب علیه السلام
109-    نسبت عیص و یعقوب علیه السلام
110-    علت مسافرت یعقوب به سوی دایی خود
111-    شروع سفر یعقوب علیه السلام
112-    وفات یعقوب علیه السلام
113-    نکاتی چند درباره حضرت یعقوب علیه السلام
114-    حضرت یوسف علیه السلام
115-    سرگذشت حضرت یوسف علیه السلام
116-    افکندن یوسف در چاه
117-    فروش یوسف علیه السلام
118-    یوسف و زلیخا
119-    انتقام زلیخا از یوسف
120-    زلیخا در افکار عمومی
121-    اعتراف زلیخا
122-    یوسف در آرزوی زندان
123-    یوسف در زندان
124-    یوسف و تعبیر خواب سلطان مصر
125-    دیدار یوسف و بنیامین
126-    یعقوب و فراقی دیگر
127-    بوی پیراهن یوسف و دیدار یوسف با یعقوب
128-    ازدواج یوسف با زلیخا
129-    وفات یوسف علیه السلام
130-    پیامبران بعد از حضرت یوسف علیه السلام
131-    ببرز بن لاوی علیه السلام
132-    احرب بن ببرز علیه السلام
133-    میتاح بن احرب علیه السلام
134-    عاق بن میتاح علیه السلام
135-    خیام بن عاق علیه السلام
136-    مادوم بن خیام علیه السلام
137-    حضرت شعیب علیه السلام

138-    نسَبَ شعیب علیه السلام
139-    وعده پروردگار
140-    نزول عذاب
141-    وفات شعیب علیه السلام
142-    حضرت موسی علیه السلام
143-    نسَبَ موسی علیه السلام
144-    خواب فرعون
145-    تولدّ موسی علیه السلام
146-    حکایتی از لحظه تولدّ موسی علیه السلام
147-    موسی در خانه فرعون
148-    موسی به مادرش می رسد
149-    موسی بزرگ می شود
150-    خروج موسی از مصر
151-    ازدواج موسی با صفورا
152-    بازگشت موسی به وطن
153-    موسی در وادی طور سینا
154-    دو معجزه موسی علیه السلام
155-    موسی در مبارزه با فرعون
156-    ساختن کاخی عظیم
157-    خروج قوم بنی اسرائیل از مصر
158-    ناسازگاری قوم بنی اسرائیل و نفرین موسی علیه السلام
159-    گوساله سامری
160-    مکالمه خدا با مردم
161-    دشمنی قارون با موسی علیه السلام
162-    ماجرای گاو بنی اسرائیل
163-    وفات موسی و هارون
164-    حضرت خضر علیه السلام
165-    خضر و عهد شکنی مرد تاجر
166-    نسَبَ خضر و خصائص او
167-    آشنایی خضر و موسی علیه السلام
168-    شرط شاگردی موسی علیه السلام
169-    جدایی خضر و موسی علیه السلام
170-    انبیاء بنی اسرائیل پس از موسی علیه السلام
171-    یوشع بن نون علیه السلام
172-    کالب بن یوفنا علیه السلام
173-    حزقیل علیه السلام
174-    فینحاس علیه السلام
175-    بشیر بن فینحاس علیه السلام
176-    جبرئیل بن بشیر علیه السلام
177-    ابلث بن جبرئیل علیه السلام
178-    اجر بن ابلث علیه السلام
179-    قحتان بن اجر علیه السلام
180-    عوق بن قحتان علیه السلام
181-    حضرت الیاس علیه السلام

182-    انتخاب الیاس به پیامبری
183-    الیاس و عذاب پروردگار
184-    پایان نبوت الیاس و عروج به آسمان
185-    نکاتی چند در مورد الیاس علیه السلام
186-    حضرت الیسع علیه السلام
187-    ذوالکفل علیه السلام
188-    قبول شرط الیاس
189-    صبر ذوالکفل
190-    دعای ذوالکفل برای رومیان
191-    عمر ذوالکفل
192-    لقمان حکیم
193-    نسَبَ لقمان
194-    آغاز مأموریت لقمان
195-    خصائص لقمان
196-    صبر لقمان
197-    حکمت های لقمان
198-    از جمله حکمت های لقمان
199-    حضرت القانا علیه السلام و حضرت آلی علیه السلام
200-    سموئیل و طالوت
201-    شکست بنی اسرائیل
202-    ارمیا، پیامبر بنی اسرائیل
203-    خبر پیامبری جدید
204-    منظور از صندوق چیست؟
205-    گمشده طالوت
206-    پادشاهی طالوت
207-    نبرد طالوت با جالوت
208-    داوود به جنگ جالوت می رود
209-    آرامگاه طالوت
210-    حضرت داوود علیه السلام
211-    نسَبَ داوود علیه السلام
212-    کینه درونی طالوت
213-    همسر وفادار داوود
214-    تصمیم بر قتل داوود
215-    داوود به حکومت رسید
216-    داوود قاضی می شود
217-    امتحان کردن داوود علیه السلام
218-    داوود و حزقیل نبی علیه السلام
219-    عذاب الهی بر بنی اسرائیل
220-    زبور کتاب داوود علیه السلام
221-    سلیمان علیه السلام ، نامزد جانشینی داوود علیه السلام
222-    عمر داوود علیه السلام
223-    حکایت شیرین زن نیکوکار
224-    نکاتی چند در مورد حضرت داوود علیه السلام
225-    اصحاب سِت
226-    روز مقدس هفته
227-    پیمان شکنان سودجو
228-    نقشه جدید پیمان شکنان
229-    فرود عذاب الهی بر پیمان شکنان
230-    سلیمان بن داوود علیه السلام
231-    به حکومت رسیدن سلیمان علیه السلام
232-    سلیمان و برادر ریاست طلب
233-    آشوب داخلی
234-    حکومت سلیمان علیه السلام
235-    ساخت بیت المقدس
236-    دو حکایت از سلیمان و باد
237-    تخت سلیمان
238-    شکایت کعبه
239-    سلیمان و مورچگان
240-    سلیمان و هدُهدُ
241-    نامه سلیمان به بلقیس
242-    هدایای بلقیس
243-    تخت بلقیس نزد سلیمان آمد
244-    عمر سلیمان علیه السلام
245-    داستان سلیمان و گنجشک
246-    پیامبران بعد از سلیمان علیه السلام
247-    حضرت ناتان علیه السلام
248-    برادران ناتان
249-    آصف بن برخیا علیه السلام
250-    صفورا ابن آصف علیه السلام
251-    منبة بن صفورا علیه السلام

252-    قوم سبأ و اهل ثرثار
253-    حنظله علیه السلام و اصحاب رسّ
254-    پرستش درخت و یا شیطان
255-    کشتن فرستاده خدا
256-    نزول عذاب الهی
257-    مبعوث شدن حنظله
258-    حضرت شعیا علیه السلام
259-    حضرت ایوب
260-    نسَبَ ایوب علیه السلام
261-    ثروت و منزلت ایوب علیه السلام
262-    آزمایش ایوب علیه السلام
263-    مرگ فرزندان ایوب علیه السلام
264-    ایوب و رنج و بیماری
265-    همسر وفادار ایوب
266-    ایوب همسر خود را طرد می کند
267-    تضرع ایوب و انقضاء آزمایش
268-    عمر ایوب علیه السلام
269-    حضرت یونس علیه السلام
270-    نسَبَ یونس علیه السلام
271-    دعوت به توحید
272-    آخرین هشدار یونس علیه السلام
273-    نزول عذاب
274-    یونس در شکم ماهی
275-    نجات یونس از شکم ماهی
276-    حضرت زکریا علیه السلام
277-    نسَبَ زکریا علیه السلام
278-    زکریا در آرزوی فرزند
279-    تولد مریم علیهاالسلام
280-    میوه های بهشتی
281-    خدا به زکریا فرزند عطا می کند
282-    شهادت زکریا علیه السلام
283-    حضرت یحیی علیه السلام
284-    نسَبَ یحیی علیه السلام
285-    یحیی و ارشاد مردم
286-    یحیی و پند شیطان
287-    ازدواج نامشروع هیرودیس
288-    شهادت یحیی علیه السلام
289-    حضرت مریم علیهاالسلام
290-    نسَبَ مریم علیهاالسلام
291-    وفات عمران
292-    تولد مریم علیهاالسلام
293-    مریم خادم بیت المقدس
294-    زکریا و کفالت مریم
295-    فضائل حضرت مریم علیهاالسلام
296-    حضرت عیسی علیه السلام
297-    ملاقات مریم با جبرئیل
298-    نگرانی مریم و سفر به دور دست
299-    ولادت عیسی علیه السلام
300-    سرزنش مریم علیهاالسلام
301-    کودک در گهواره سخن می گوید
302-    بی اعتنایی مریم در برابر تیره دلان
303-    نبوغ عیسی علیه السلام
304-    مناظره عیسی با کاهنان
305-    رسالت عیسی علیه السلام
306-    عیسی علیه السلام و ارشاد مردم
307-    معجزات عیسی علیه السلام
308-    نزول مائده آسمانی
309-    معجزاتی دیگر از عیسی علیه السلام
310-    مخالفت یهود و نقشه قتل عیسی علیه السلام
311-    تصمیم بر قتل و خیانت به عیسی علیه السلام
312-    عروج حضرت عیسی علیه السلام به آسمان
313-    حکایاتی جذاب و شنیدنی از حضرت عیسی علیه السلام
314-    پاداش سیر کردن حیوان گرسنه
315-    درخواست شیطان
316-    تواضع عیسی علیه السلام
317-    استجابت دعا
318-    عیسی در جستجوی گنج
319-    وعده عیسی علیه السلام بر حق است
320-    عروسی عیسی علیه السلام
321-    دعای عیسی بر پیرمرد
322-    مردار سگ
323-    ارمیاء نبی علیه السلام
324-    فساد بنی اسرائیل و عذابی دیگر
325-    بنی اسرائیل پیامبر خود را به زنجیر کشیدند
326-    دیدار ارمیاء با بخت نصر
327-    حمله بخت نصر به بنی اسرائیل
328-    پایان عمر بخت نصر
329-    آزادی بنی اسرائیل و آغاز خودسری مجدد
330-    عمر ارمیای پیامبر
331-    اجل کودکان
332-    ماجرای قرص نان
333-    ع زُیر پیامبر علیه السلام
334-    صد سال خواب
335-    صد سال فراق
336-    عزیر آزمایش شد
337-    اصحاب کهف
338-    توحید، ندای فطرت
339-    دستگیری خداپرستان
340-    فرار خداپرستان
341-    سیصد و نه سال در خواب
342-    خداپرستان و شهر جدید
343-    بازگشت خداپرستان به سوی خدا
344-    سلام اصحاب کهف بر امیرالمؤمنین علیه السلام
345-    حضرت جرجیس علیه السلام و اصحاب اخُدود
346-    ظهور مسیحیت در نجران
347-    خشم یهود و آتش زدن مردم نجران
348-    جرجیس پیامبر مأمور هدایت مردم
349-    زنده شدن جرجیس پس از هر مرگ
350-    پایان زندگی جرجیس
351-    حکایتی کوتاه
352-    حضرت خالد علیه السلام
353-    پیامبران بی نشان
354-    پند خداوند به پیامبرش
355-    عدل و انصاف پروردگار
356-    درسی از پروردگار
357-    حاکم ستمگر
358-    مرد مستجاب الدعوة
359-    پیامبران مجوسیان
360-    پادشاهان بنی اسرائیل
361-    زن خودفروش اما بهشتی
362-    سرزنش ن فَسْ
363-    اشجع پیامبر علیه السلام
364-    پیامبران و پادشاهان بعد از حضرت عیسی علیه السلام
365-    حضرت محم دّ صلی الله علیه و آله
366-    شهر مکه و قبیله بنی هاشم
367-    ازدواج عبداللهّ
368-    وفات عبداللهّ
369-    نسَبَ پیامبر صلی الله علیه و آله
370-    بشارت ها در ایام بارداری
371-    ولادت خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله
372-    شب میلاد
373-    دوران شیرخوارگی محمدّ صلی الله علیه و آله
374-    وفات آمنه
375-    داستان بحیرای راهب
376-    جوانی محم دّ صلی الله علیه و آله
377-    ازدواج محم دّ صلی الله علیه و آله
378-    بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله
379-    مبارزه و دعوت علنی
380-    هجرت به حبشه
381-    معراج پیامبر صلی الله علیه و آله
382-    ماجرای شعب ابی طالب
383-    سفر پیامبر به طائف
384-    ماجرای لیلة المبیت
385-    هجرت به مدینه، مبدأ تاریخ مسلمانان
386-    جنگهای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله
387-    جنگ بدر
388-    جنگ ا حُدُ
389-    جنگ خندق
390-    جنگ بنی قریظه، بنی المصطلق و موته
391-    صلح حدیبیه
392-    جنگ خیبر
393-    تعیین رهبری امت اسلام
394-    هجرت پیامبر به جهان ابدیت
395-    همنشینی پیامبر
396-    سفارش جبرئیل
397-    مزاح پیامبر صلی الله علیه و آله
398-    فاطمه میوه بهشتی
399-    تقاضای مرد فقیر
400-    عدالت پیامبر صلی الله علیه و آله
401-    رحمت پیامبر صلی الله علیه و آله
402-    بندگی پیامبر صلی الله علیه و آله
403-    بهترین سرمایه
404-    انفاق در پایان عمر

دريافت فايل کامل زندگینامه انبیا

تعداد بازدیدکنندگان:2615
تاریخ بارگذاری:1393/3/31
18


دانستنی ها

راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیری
مرگنیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان
سوره یسشمع و آینهنوروز مبارک
زندگی یک رنج نیستاسترسخواص عناب
سنگ و مانعوابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین عدعا
نیایشتخت سلیمانپرفروش ترین داروها
دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)ساز دهنی یا Harmonica
پیاده روی پل طبیعتفهرست انواع سازها
میوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزیبانوی نور