احکام

بسم الله الرحمن الرحیم
گردآورنده: زهرا حیدری

1-    تقلید در اصول دین جایز نیست و مسلمانان باید در اصول دین یقین داشته باشند و در احکام غیر ضروری دین باید یا با مجتهد باشد یا از مجتهد پیروی کند.
2-    مجتهد باید مرد بالغ عاقل ، شیعه دوازده امامی ، حلال زاده و عادل باشد.
3-    بدست آوردن فتوی مجتهد سه راه دارد: 1- شنیدن از خود مجتهد 2- شنیدن از دو نفر عادل 3- دیدن فتوا در رساله مجتهد
4-    آب مطلق بر 5 قسم است : 1-آب کر 2- آب قلیل 3- آب جاری 4- آب باران 5- آب چاه
5-    آب کر مقدار آبی است که از هر ظرفی سه وجب و نیم باشد و وزن آن 128 من تبریز بیست مثقال کمتر باشد .
6-    آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد و اگر روی چیز نجس بریزند نجس می شود ولی اگر از بالا روی چیز نجس بریز به مقداری که به آن نجس برسد پاک است .
7-    آب جاری آبی است که از منبعی جریان پیدا کند و جریان داشته باشد مانند آب چاه و قنات
8-    آب باران اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یکمرتبه باران ببارد جائی که باران به آن برسد پاک می شود .
9-    آب چاه آب چاهی که از زمین می جوشد اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو رنگ و مزه تغییر نکند پاک است .
10-    آب مضاف که معنای آن چیز نجس را پاک نمی کند و وضو و غسل هم باطل است .
11
-    آبی که معلوم نیست مطلق یا مضاف و یا قبلاً مطلق یا مضاف بوده نجاست را پاک نمی کند وضو و غسل هم باطل است ولی اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد نجس نیست
12-    نجاست یازده چیز است 1- بول 2- غائط 3- منی 4- مردار 5- خون 6- سگ 7- خوک 8- کافر 9- شراب 10- فقاع 11- عرق شتر نجاستخوار
13-    مطهرات ده چیز است 1-آب 2- زمین 3- آفتاب 4- استحاله 5- انتقال 6- اسلام 7- تبعیت 8- برطرف شدن عین نجاست 9- ابشراء 10- غائب شدن مسلمان
14-    شرایط وضو : 1-آب وضو پاک باشد 2- مطلق 3- اعضاء وضو پاک باشد 4- کارهای وضو پشت سرهم باشد  5- کارهای وضو را خود شخص انجام دهد 6- آب برای او مانع نباشد.
15-    احکام وضو : کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه باید وضو بگیرد . 2-اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه نماز صحیح است 3- اگر ما بین نماز شک کرد که وضو گرفته یا نه نماز باطل است .
16-    چیزهائی که باید برای آنها وضو گرفت 1- نمازهای واجب بغیر از میت 2- سجده و تشهد فراموش ده 3-طواف کعبه 4- نذر کرده باشد 5- نذر کرده باشد که جائی از بدن به قرآن برسد 6- آب کشیدن قرآن نجس شده
17-    مبطلات وضو 1-بول 2- غائط 3- باد معده روده که از مخرج غائط خارج شود 4- خوابی که چیزی نشوند و نبیند 5- چیزی که عقل را از بین می برد 6- استحاضه 7- کاری که برای آن باید غسل کرد
18-    غسلهای واجب : 1-جنابت 2- حیض 3- نفس 4- استحاضه 5- غسل مس میت 6- غسل میت 7- غسلی که بوسطه نذر و قسم واجب شود
19-    انواع غسل به دو نوع است . 1-ترتیبی که باید از بالای بدن به ترتیب و با نیت انجام شود 2- ارتماسی : باید یکباره در آب فرو رفت به نیت غسل
20-    غسلهای مربوط به خانم ها : 1-غسل استحاضه  2- غسل حیض
21-    تیمم : عملی است که در مواردی بجای وضو و غسل باید تیمم کرد .
22-    نمازهای واجب شش است – 1-یومیه 2- نماز آیات 3- نماز میت 4- نماز طواف واجب خانه کعبه 5- نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگ واجب است 6- نماز بوایطه اجاره و نذر و قسم واجبات
23-    شکیات نماز 23 قسم است – 1- هشت قسم آن شک هائی که نماز را باطل می کند 2- شش قسم آن نباید اعتنا کرد 3- نه قسم دیگر صحیح است
24-    احکام روزه : آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چیزهائی که روزه را باطل می کند خودداری کند.
25-    روزه در روز عید فطر و قران حرام است . و نیز روی را که انسان نمی داند آخر شعبان است یا اول رمضان اگر به نیت اول ماه رمضان روزه بگیرد حرام است .
26-    احکام خمس 1-منفعت کسب 2- معدن 3- گنج 4- مال حلال مخلوط به حرام 5- جواهری که از دریا بدست آید 6- غنیمت جنگی 7- زمینی که کافردی از مسلمان بخرد .
27-    مصرف خمس باید دو قسم باشد 1- قسمت سهم سادات 2- سهم امام که باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند
28-    زکات بر نه چیز است 1-گندم 2- جو 3- خرما 4- کشمش 5- طلا 6- نقره 7- شتر 8- گاو 9- گوسفند
29-    موارد مصرف زکات 1- فقیر 2- مسکین 3- نایب امام 4- کافری که به اسلام بگرود 5- خرید بنده و آزاد کردن آنها 6- بدهکار 7- سبیل الله
30-    حج یعنی زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی که دستور داده شده و بر هر کس واجب است شرایط را دارد یکمرتبه برود
31-    شرایط حج 1- بالغ 2- عاقل 3- رفتن به حج باعث شرک عمل نشود 4- مستطع 5- مخارج اعضا واجب داشته باشد 6- بعد از برگشت عایدی زندگی داشته باشد.
32-    معاملات مکروه 1- بنده فروشی 2- قصابی 3- کفن فروشی 4- معامله با مردان پست 5- معامله بین اذان صبح و آفتاب 6- خرید و فروش گندم و جو 7- ورود به معامله شخص دیگر
33-    صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا از طلب یا حق خود بگذرد یا هر دو طرف باشد
34-    اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار خودشان اجاره دهند و نیز در مال خود حق تصرف داشته باشد .
35-    شرایط اجاره 1- معین باش 2- مستاجر آن را ببیند 3- امکان تحویل باشد 4- بواسطه استفاده نکردن از بین برود 5- استفاده از آن ممکن باشد 6- چیزی که اجاره می دهد مال خودش باشد
36-    جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام  می دهند مال معینی بدهد.
37-    مزارعه آن است که مالک زمین طوری معامله کند که زمین در اختیار کسی باشد و مقداری از حاصل را به او بدهد .
38-    وکالت کسی که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند بدیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام شود.
39-    قرض دادن در اسلام بسیار سفارش شده و باعث برکت مال و رحمت فرشتگان می شود .
40-    احکام رهن. اگر بدهکاری مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد .
41-    احکام ضامن : یعنی اگر ضامن بدهی دادن کسی شود فقط بگوید من طلب تو را با رضایت می دهم صحیح است و می تواند با امضاء کردن ضمانت نامه باشد .
42-    احکام کفالت یعنی اگر کسی حقی بر گردن دیگری دارد چنانچه انسان ضامن شود که صاحب حق متهم را رها کند و هر وقت خواست بدست او بسپارد این قرارداد کفالت است .
43-    احکام ودیعه انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید اماننت است و او قبول کند و باحکام ودیعه و امانت داری عمل کند .
44-    احکام عاریه : عاریه آن است که انسان مال خود را بدیگری بدهد که از آن استفاده کند در عوض چیزی هم از او نگیرد
45-    ازدواج به واسطه عقد ازدواج زن به مرد حلال می شود و بر دو قسم است دائم و موقت
46-    عقد دائم آن است که مدت زناشائی در آن معین نشود
47-    عقد غیر دائم آن است که مدت زناشوئی در آن معین شود.
48-    احکام نگاه کردن : نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با لذت و چه بدون لذت آن حرام است .
49-    نگاه کردن به صورت و دستها بدون لذت مانعی ندارد.
50-    زن باید موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط واجب از پسر بالغ نشده هم بپوشاند.
51-    آداب شیر دادن برای شیر دادن بچه بهتر است از هر کس مادر اوست و بهتر است برای این کارمزد نگیرد.
52-    بهتر است و مستحب است بچه را دو سال تمام شیر دهد.
53-    احکام غصب غصب آن است که انسان از روی ظالم بر مال کسی و یا حق کسی مسلط شود و از گناهان کبیره است .
54-    اگر انسان مال گمشده ای را پیدا کند و اگر نشانه ای نداشته باشد که صاحبش مشخص باشد احتیاط آن است که از طرف صاحب آن صدقه دهد.
55-    اگر حیوان حلال گوشت چه وحشی و چه اهلی بعد از سربریدن و جان دادن گوشت آن حلال است.
56-    شرایط سر بدیدن شش شرط دارد : 1-مسلمان باشد 2- وسیله برش از آهن باشد 3- رو به قبله باشد     4-بسم اله گفته شود 5- بعد از بریدن حرکتی بکند 6- کشتن از مذلج باشد
57-    سه چیز در کشتن مکروه است 1-دیدن حیوان دیگر در موقع ذبح 2- در شب یا پیش از ظهر روز جمعه 3- خود انسان چهارپائی را که پرورش داده است بکشد.
58-    ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون جان دهد پاک و خوردن آن حلال است.
59-    مستحبات غذا خوردن : 1-شستن دست قبل از غذا 2- گفتن بسم الله 3- با دست راست غذا بخورد      4- لقمه را کوچک بردارد 5- بعد از غذا از خلال دندان استفاده کند.
60-    مکروهات غذا : 1- در حالت سیری غذا خوردن 2- نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن     3- خوردن غذای داغ 4- فوت کردن 5- تمیز کردن گوشتی که به استخوان چسبیده
61-    مستحبات آشامیدنی : 1-بطور مکیدن بیاشامد 2-در روز ایستاده آب بخورد 3- بسم الله گفتن 4- به سه نفس آب بیاشامد 5- سلام بر حسین بگوید.
62-    نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا به جا آورد یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک کند.
63-    نذر به دو صورت است : 1- مشروط  2-نذر مطلق
64-    اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثل قسم بخورد روزه بگیرد یا دود استعمال نکند
65-    قسم چند شرط دارد:1- عاقل و بالغ باشد 2-باید حرام و مکروه نباشد 3- قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته شود 4- به زبان بیاورد 5- عمل به قسم برای او ممکن باشد .
66-    اگر کسی چیزی را وقف کند از ملک او خارج می شود و خود او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند و بفروشند و کسی هم ارث نمی برد.
67-    وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهائی انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد یا برای اولاد و اختیار آنها را دارد.
68-    وصیت کننده باید عاقل و بالغ باشد 2- سفیه نباشد
69-    کسانی که ارث می برند سه دسته اند 1- پدر و مادر و اولاد میت است 2- جد پدری و مادری 3- عمو و عمه و دائی و خاله و هر چه بالا رود
70-    شرایط امر به معروف و نهی از منکر 1- واجب است و شرک آن معصیت است و در مستحبات و مکروهات امر و نهی مستحب است .
71-    امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است و در صورتی که بعضی از مکلفین قیام به آن کنند از دیگران ساقط است .
72-    شرایط امر و نهی از منکر 1- بداند آن که مکلف انجام نمی دهد واجب است بجا آورد 2- احتمال تاثیر بدهد 3- بنا باشد معصیت را تکرار کند 4- بدعتی در اسلام واقع باشد
73-    اگر دشمن به بلاد مسلمانان هجوم آورد واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن بهر وسیله ای که امکان دارد دفاع کند مثل جان و مال
74-    احتیاط یعنی موجباتی که رعایت آن احاطه کامل و اطمینان انسان به رسیدن به واقع را سبب شود.
75-    احتیاط مستحب آن است غیر فتوای فقیه و رعایت آن الزامی نیست
76-    احتیاط لازم احتیاطی است که مجتهد لزوم رعایت آن را از طریق ادله عقلیه یافته است
77-    احکام خمسه وجوب حرمت و استحباب کراهت و اباحه
78-    ارباح مکاسب منافع کسب و کار هر نوع درآمدی که از طریق حرفه و کار عاید شود
79-    استحاله اگر حقیقت شی نجس بگونه ای تغییر کند که به صورت چیزی پاکی درآید استحاله محقق شده است .
80-    اشرباح ربح خواستن و فایده جشن
81-    استفتاء مطالبه فتوی سوال کردن و کسب نظر مجتهد درباره حکم شرعی یک مسئله
82-    بدل از وضو یعنی در جائی که آب نیاشد وظیفه مکلف تیمم است و این تیمم جایگزین وضو است
83-    بدل از غسل در جائی که آب نباشد وظیفه مکلف تیمم است و این تیمم جایگزین غسل خواهد شد.
84-    تیمم جبیره ای تیمم کسی که بر اعضاء تیمم او مرهم یا پوشش است
85-    زیادت ، اضافه ، بدست آوردن مال زائد بر سرمایه با شرایط مذکور
86-    سجده سهو سجده ای که نمازگزار در برابر اشتباهی که سهواً از او سر زد به جای آورد
87-    طلاق یعنی رهائی و گسستن پیمان زناشوئی که به چهار نوع است 1-طلاق بائن 2-طلاق خلع 3- طلاق رجعی 4- طلاق مبارات
88-    طواف نساء : آخرین طواف حج و عمره مفرده است که شرک آن موجب استمرار حرمت همبستری برای طواف کننده با همسرش می شود.
89-    ظهر شرعی : وقت اذان ظهر که سایه شاخص محو شود یا کم شود و ساعت آن نسبت به فصول مختلف و افق های گوناگون فرق دارد
90-    عمره زیارت خانه خدا و انجام اعمال مخصوص خانه کعبه که تا حدودی شبیه حج است و بر دو قسم عمره تمتع و عمره مفرده
91-    قصاص کیفر نوعی از مجازات است که مشابه با جنایت انجام شده می باشد مثل اینکه شخصی کسی را عمداً بکشد او را خواهند کشت
92-    قصد اقامه قصد مسافر به ماندن ده روز یا بیشتر در یک محل
93-    مرتد مسلمانی که منکر خدا و رسول یا حکمی از ضروریات دین شده که انکارش به انکار خدا و رسول باز می گردد .
94-    مستحب پسندیده مطلوب چیزی که مطلوب شارع است ولی واجب نیست.
95-    نوافل یومیه : نمازهای مستحبی روزانه که هر شبانه روز 34 رکعت و در جمعه 38 رکعت است
96-    نیت قصد تصمیم انجام عمل دینی با هدف تقرب به خداوند
97-    واجب هر امری که انجام آن از نظر شرعی الزامی واجباری است
98-    واجب عینی واجبی که هر فردی با قطع نظر از دیگران واجب است مانند نماز و روزه
99-    واجب کفائی : اگر چه به حد کافی کسانی نسبت به آن اقدام نمایند از دیگران ساقط می شود
100-    واجب مطلق واجبی که در هر شرایطی وجب دارد مثل نماز
101-    وضو جبیره آن است که در محل وضو جبیره باشد
102-    بعضی از مبطلات روزه از خوردن آشامیدن 3- جماع 4- دروغ بستن به خدا و پیغمبر احتیاط بیشتر در آن است که هر دو را به جا آورد
103-    نماز آیات در چهار چیز است 1- گرفتن خورشید 2- گرفتن ماه 3- زلزله 4- رعد و برق و باد سیاه و سرخ
104-    بعضی از موارد شکستن نماز واجب : 1- حفظ جان 2- طلبکار طلب خود را بخواهد 3- بفهمد که مسجد نجس است 4- اگر قبل از رکوع خم شود متوجه شود اذان و اقامه را فراموش کرده
105-    در زمان شنیدن اسم حضرت محمد حتی در هنگام نماز مستحب است صلوات بفرستد
106-    هنگام نوشتن اسم مبارک حضرت رسول هم بهتر است صلوات بفرستد
107-    مستحب است بعد از نماز سجده شکر نماید و همین قدر که پیشانی را به قصد شکر به زمین گذارد کافی است
108-    در نماز باید هم ترتیب و هم موالات (پی در پی) انجام شود
109-    چیزهائی که لباس نمازگزار مکروه است 1- پوشیدن لباس تنگ سیاه و چرک 2- لیاس کسی که نجاست پرهیز نمی کند 3- لیاسی که نقض صورت دارد و باز بودن دکمه
110-    امکان نمازگزار 5 شرط دارد مباح باشد 2- بدون حرکت باشد 3- بتواند واجبات را انجام دهد 4- نجاس بودن مکان تری آن به بدن برسد 5- جای پیشانی نمازگزار از جای زانو او نباید بیشتر باشد
111-    مستحبات نماز 1- پوشیدن عبا و عمامه و لباس سفید استعمال بوی خوش دست کردن انگشتر عقیق
112-    نماز غفیله نماز مستحبی است که بین نماز مغرب و عشا خوانده شود
113-    مستحب است در شب اول قبر دو رکعت نماز وحشت برای میت بخوانند
114-    سید می تواند از سید زکات بگیرد ولی سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد
115-    اول ماه به چند چیز است 1-انسان ببیند 2- از گفته دیگران یقین پیدا کند 3- سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که بواسطه آن او ماه رمضان ثابت شود 4- دو عادل بگوید 5- مجتهد بگوید
116-    روزه حرام 1- روز عید فطر 2- قربان و روزی که نمی دانیم آخر شعبان است یا اول رمضان
117-    اگر در صفهای جماعت جا باشد مکروه است انسانها تنها باشند.
118-    مستحب است صفهای نماز جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان ردیف یکدیگر باشد
119-    ماموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید
120-    انسان در بین نماز جماعت می تواند نیت فرادا کند
121-    نمازهای مستحبی را نمی شود به جماعت خواند مگر نماز باران و عید فطر و قربان
122-    کسی که در نماز وسواس دارد فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت می شود باید نماز را با جماعت بخواند
123-    کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند
124-    کسی که نماز قضا دارد باید در خواندن آن سستی نکند لکن واجب نیست فوراً آن را انجام دهد.
125-    هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند اگر چه یک حرف آن باشد نماز باطل است
126-    اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز نخوانده باید مقداری را که فراموش کرده بجا آورد
127-    اگر بواسطه ندانستن مسئله چیزی از اجزاء نماز را کم یا زیاد کند نماز باطل است چه آن جزء واجب رکن باشد یا غیر رکن
128-    اگر شک دارد که سجده سهو بر او واجب شده یا نه لازم نیست به جا آورد.


تعداد بازدیدکنندگان:1717
تاریخ بارگذاری:1393/4/8
0


دانستنی ها

پیامبرانی که درایران دفن هستند آناهیتا؛ ایزدبانوی آبها قواعد کار
سبلانقلب معنویریتم طبیعی بدن
بلور نمک اوصاف مؤمننفسانیات
بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان