بسم الله الرحمن الرحیم ( به زبانهای مختلف )

بسم الله الرحمن الرحیم
 ( به زبانهای مختلف )
 
به نام خداوند بخشنده مهربان
 
Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
 

真主的名义,最亲切,最仁慈
 
Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 アッラーの名前、ほとんどの場合、慈悲深き

 Allah ismi, çok, çok merhamet merhametli

 Имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

 Nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso

 Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen

 알라의 이름, 대부분의, 가장 자비로운 은혜

تعداد بازدیدکنندگان:2487
تاریخ بارگذاری:1393/6/4
14


دانستنی ها

قواعد کار سبلانقلب معنوی
ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون