بسم الله الرحمن الرحیم ( به زبانهای مختلف )

بسم الله الرحمن الرحیم
 ( به زبانهای مختلف )
 
به نام خداوند بخشنده مهربان
 
Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
 

真主的名义,最亲切,最仁慈
 
Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

 アッラーの名前、ほとんどの場合、慈悲深き

 Allah ismi, çok, çok merhamet merhametli

 Имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

 Nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso

 Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen

 알라의 이름, 대부분의, 가장 자비로운 은혜

تعداد بازدیدکنندگان:2503
تاریخ بارگذاری:1393/6/4
14


دانستنی ها

پیامبرانی که درایران دفن هستند آناهیتا؛ ایزدبانوی آبها قواعد کار
سبلانقلب معنویریتم طبیعی بدن
بلور نمک اوصاف مؤمننفسانیات
بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان