عدالت

عدالت

گفته شد که قوه وهمیه در کمالش به عدالت می رسد. عدالت در معنای اعم خود به معنای میانه روی در جمیع امور است.

عدالت افضل فضایل و اشرف کمالات است. عدالت سبب می شود جمیع صفات و اعمال تعدیل شود. جمیع اخلاق فاضله از عدالت مترطب می شود و عدالت بر سه قسم است به عبارتی پایه تمامی صفات حسنه است.

فسم اول: میان بندگان و خالق که باید کسب معرفت کنیم تا آنرا درک کنیم. کسب معرفت و تحصیل محبت و درک آداب دین و اطاعت از پیغمیران و انقیاد احکام شریعت از مهمترین راه های درک آن می باشد.
عدل از اصول دین است.

قسم دوم: عدالتی که میان مردم می باشد.
ادا کردن حقوق و رد امانات و انصاف در داد و ستدها و معاملات و تکریم بزرگان (اساتید، پدران و مادران و ..) و احترام به پیران و فریادرسی مظلومان و دستگیری ضعیفان این ها جزو عدالت بر مردم است.

قسم سوم: میان زنده ها و اموات ایشان
ادا کردن قرض مردگان (به جا آوردن وصیت آنها) که فقط شامل هزینه مالی کردن نمی شود می تواند  با یاد کردن آنها با صدقه دادن و استغفار و طلب مغفرت کردن برای گناهانشان، انجام گیرد.
این معنای عدالت در اهم و اخص است.


تعداد بازدیدکنندگان:1207
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
3


دانستنی ها

قواعد کار سبلانقلب معنوی
ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون