حرف های عاشقانه دکتر شریعتی با خدا

با تو، همه ی رنگهای این سرزمین مرا نوازش می کند

با تو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من اند


با تو، کوه ها حامیان وفادار خاندان من اند


با تو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند


و ابر، حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند

و طناب گاهواره ام را مادرم، که در پس این کوه ها همسایه ی ماست

در دست خویش دارد
تعداد بازدیدکنندگان:331
تاریخ بارگذاری:1392/7/30
1