الهی به عزت و جاه رسول

الهی به عزت و جاه رسول
به علی ولی و قدر بتول
به دوسبط خاصه کونین
به شهود حسن و به جود حسین
به علی و محمد و جعفر
به کرامات موسی رهبر
به علی و محمد و به علی
به حسن که نور اوست جلی
به محمد که مهدی و هادی است
خلق را از آن نور پر آزادیست

که مراد عیانی بیدل
به کرمهای خویش کن حاصل
فارغش از عذاب کن یا رب
دعویش مستجاب کن یا رب
به نبی و ولی و عترت و آل
که بده جای او به منزل حال
مستش از شرب شوق حالت کن
حالتی از نوش حوالت کن
راه جایش به طور دل بنما
دیده اش را به نور دل بگشا
ساز آراسته به وجه کمال
صورت قال او به معنی حال
تا بیانش را حال باشد و بس
نه همین قیل و قال باشد و بس

تعداد بازدیدکنندگان:683
تاریخ بارگذاری:1392/7/9

کلمات کلیدی

1