عیدی ساقی

عیدی ساقی

امسال همراه خواهرانم به مکه مکرمه مشرف شدیم بعد از چند روز که در مدینه در جوار حرم پیغمبر بودیم بعد از محرم شدن عازم مکه شدیم و انجام اعمال مربوط به آن و بعد از دو روز که درست مصادف شد با تولد آقا اباالفضل  همراه کاروان راهی زیارت های دوره ای شدیم. بعد از اولین زیارت هنوز راه نیافتاده بودیم که اتوبوس چنان ترمزی کرد که یکی از خواهرانم با شدت تمام بعد از برخورد با میله وسط اتوبوس به کف اتوبوس افتاد و همه ما فکر کردیم خدای نکرده ایشان ضربه شدیدی به سرش اصابت کرده که منجر به بیهوشی شده

 همان زمان من با فریاد یا اباالفضل و به دنبال من تمامی مسافران با گفتن یا اباالفضل اتوبوس به لرزه افتاد . بعد از آن  ما فکر می کردیم آسیب جدی به ایشان وارد شده با انجام عکس و معاینه متوجه شدیم که هیچ شکستگی و خونریزی و حتی کبودی در بدن ایشان ایجاد نشده و ما این را مدیون توسل به آقا و هنگام تولدشان به ما عیدی دادند. 

ن. شهرابی


تعداد بازدیدکنندگان:1891
تاریخ بارگذاری:1392/8/14

کلمات کلیدی

12