سوره یس

هوالله الربی
" سوره یس"


روح قرآن در یاسین است که باید بعد از نماز صبح خوانده شود.
آیه اول: گناهان آمرزیده می شوند.
آیه دوم: برای افزونی نعمت صد بار گفته شود.
آیه سوم: به دیوانه و جن زده داده شود صرع شفا یابد.
آیه چهارم: برای دفع خوف از دشمن 100 بار خوانده شود.
آیه پنجم: اگر 100 بار بعد از نماز صبح خوانده شود وسوسه شیطان نخواهد شد.
آیه ششم: برای خوف از دشمن بنویسیم و با خود داشته باشیم.
آیه هفتم: جهت رفع خوف در بیابان 100 بار خوانده شود.
آیه هشتم: برای تسخیر قلوب روی نگین انگشتر حک شود.
آیه نهم: دفع دشمنان
آیه دهم: گشودن کار
آیه 11 : جهت تسکین خواب
آیه 12: جهت قربت در نزد امرا ، شاهان و بزرگان نوشته و به همراه داشته باشیم.
آیه 13: جهت گشایش بخت
آیه 14 : دفع آبله روی کاغذ نوشته و بر بازو بسته شود.
آیه 15: جهت درد چشم نوشته و با خود به همراه داشته باشیم.
آیه 16: برای دفع دیفتری
آیه 17: جهت دفع دشمن
آیه 18 : برای رام کردن انسان سرکش
آیه 22 : برای وضع حمل
آیه 23: برای دفع بیماری
آیه 25 : جهت رفع تب به یک ریسمان خوانده و در گردن بیندازد.
آیه 27 : جهت سردرد نوشته و با خود داشته باشیم.
آیه 29: برای بی خوابی کودک ، نوشته و به همراه داشته باشیم.
آیه 31 : برای دوری از دشمن نوشته و با خود داشته باشیم.
آیه 34: جهت بستن زبان دشمنان
آیه 35 : برای رفع فشار قبر
آیه 37: برای بالا رفتن خلاقیت 300 بار خوانده شود.
آیه 38 : برای خوار کردن دشمن
آیه 40 : شب جمعه 7 بار برای حاجت خوانده شود.
آیه 43 : هر روز 3 مرتبه ( با ایمان کامل از دنیا می روید)
آیه 45 : انواع صلاحیت ها در فرد ایجاد می شود.
آیه 46 : هر که ورد خود سازد هرگز محتاج نشود.
آیه 47 : سؤال  شب اول قبر آسان می شود.
آیه 48 : اگر تمام دنیا را آب بگیرد پای او تر نشود.
آیه 49 : اگر سنگ از آسمان ببارد به او آسیبی نرسد.
آیه 51 : هر کسی 7 بار صلوات بفرستد و آن را بخواند به مراد می رسد.
آیه 52 : زبان خلق بر او بسته شود
آیه 53 : وقتی با کسی باشد اگر تمام عالم دشمنش باشد حریفش نشود.
آیه 59 : هر که مداومت کند 100 بار ختم قرآن کرده است.
آیه 60 : هر که آن را بخواند در چشم مردم عزیز و محترم شود.
آیه 63 : روی کفن مرده نوشته شود میت از عذاب برهد.
آیه 67 : برای دفع وسوسه های شیطانی روزی 3 بار خوانده شود.
آیه 72 : شیر زنان جاری شود.
آیه 76 : جهت فزونی هر چیز ( سلامتی ، نعمت و...)
آیه 81 : کنار آب روان خوانده شود از دید دشمن محو شود.


تعداد بازدیدکنندگان:981
تاریخ بارگذاری:1397/1/28

کلمات کلیدی

2