القاب آقا صاحب الزمان

هوالله الربی
" القاب آقا صاحب الزمان "

" السلام علیک یا بقیة ا... فی ارضه "
القاب آقا صاحب الزمان در کتاب های مختلف ، 182 تا است . در کتاب نجم الثاقب شیخ نوری آورده شده است .
1)    حجت = غلبه و سلطنت
2)    طاووس اهل بهشت
3)    خلف صالح = جانشین بر جمیع انبیا و اوصیا
4)    غریم = هم معنی طلبکار و هم بدهکار ، بدهکاری یعنی مردمی که می خواهند مسائل را بدانند و چون ایشان مستقر است پس به نوعی بدهکاری است . و طلبکار از اینرو که در قراردادها از ایشان به نام غریم نام برده می شد برای اینکه ایشان را نشناسند .
5)    قائم = برپا شونده در فرمان حق
6)    م ح م د = اسم اصلی ایشان
7)    مهدی = مشهورترین لقب
8)    منتظر = انتظارر برده شده ، برای آمدنش انتظار برده شده، منتظر کسی است که قدمش مبارک است
9)    ماء معین = آب ظاهر جاری بر روی زمین ( کافر به معنی مرده است ، کفر بر زمین مستولی می شود همه چیز مرده می شود و ایشان همه چیز را زنده می کند)
10)    قاطع ، کمال ، کلمة الحق ، کی قباد دوم
11)    در کتاب ارماتش = شماطیل
12)    در کتاب صحف ابراهیم = صاحب عصر ، صاحب
13)    صاحب الغیبة = صاحب امور غیب
14)    در کتاب کندرال = صمصام اکبر
15)    فردوس اکبر ، فیروز ، فرخنده
16)    در کتاب ارشاد شیخ مفید = کوکما
17)    کتاب هزارنامه هند = لندی کارا
18)    در تورات = اوقیدمو
19)    مجوس = ایزدنشان ، ایزد شناس ( کشکول شیخ بهایی )
20)    ابوالقاسم
21)    ابوابراهیم
22)    ابوصالح
23)    ابوجعفر
24)    ابوتراب ( کنیه حضرت علی ع )
25)    بقیة ا...
26)    بئر معطله = چاهی که از آن آبی کشیده نمی شود و آن امامی غائب است.
27)    در کتاب برزین = پرویز ،بهرام
28)    در کتاب آنکلیون = برهان ا...
29)    باسط = فیض الهی را به همه جا می گستراند و عدل را بسط می دهد .
30)    نورالاسفیا
31)    تالی
32)    تمام
33)    خجسته
34)    در کتاب ذخیره = خسرو
35)    در کتاب جاویدان = خسرو
36)    خازن ، خلف صالح
37)    داعی = دعوت کننده به سوی خدا
38)    رجل = راهنما ( از القاب رمزی شیعیان)
39)    رجله =زوار
40)    در کتاب زمزم زرتشت = سروش ایزد
41)    مفسورا = سید عبادت کنندگان
42)    هذار = دور شده از وطن
43)    اسمائیل
44)    قائم  = برپاشونده در فرمان حق
45)    قطب = واژه ای در صوفیا و عرفا ( در نظریه صوفیا می گویند دنیا خالی از قطب نیست )
( 1 قطب ، 4 اوتاد ، 40 ابدال ، 70 نجبا ، 360 صالح ) این قسمت در دعای ام داوود آمده است.

گردآورنده : خدیجه رزاقی                                                       در پناه حق
                                                                                       یا علی


تعداد بازدیدکنندگان:755
تاریخ بارگذاری:1397/2/12

کلمات کلیدی

4