عنوان پرسش:
اخلاق (خوب یا بد بودن عمل) نسبی است یا مطلق؟آیا در دین (اسلام)اخلاق به صورت مطلق خوب یا بد بیان شده؟ هر فرد برای خود تعریفی از خوب یا بد دارد، با فرض نسبی بودن عمل خوب و بد فرد بر چه اساسی می تواند از خوبی آن اطمینان داشته باشد؟
پاسخ:

تعداد بازدیدکنندگان:999