عنوان پرسش:
پوریای ولی چه کسی بود؟
پاسخ:
پوریای ولی معروف ترین پهلوان زورخانه ای ایران بوده که شاعری توانا و عارفی دل آگاه نیز بوده ( نام اصلی او پهلوان محمود خوارزمی ) در سال 653 در خوارزم به دنیا آمد. مثنوی کنزالحقائق را سروده که در نوع خود بی بدیل است

تعداد بازدیدکنندگان:931