عنوان پرسش:
مهم ترین موسیقی دانان تاریخ اسلام چه کسانی بودند؟
پاسخ:
ابراهیم بن ماهان موصلی نخستین کسی است که در بغداد آوازه اش پیچید. ابو نصر فارابی معروف به معلم ثانی نیز کتابهای زیادی از آنجمله احصاء العلوم دارد. بزرگترین نویسنده کتب موسیقی در قرون وسطی نیز ابوعلی سینا نویسنده کتاب نجات می باشد.

تعداد بازدیدکنندگان:501